Sekretesspolicy

1. Dataskydd i korthet

Allmänna anmärkningar

Följande meddelanden ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker den här webbplatsen. Personuppgifter är alla uppgifter som du kan identifieras med. Detaljerad information om ämnet dataskydd finns i vår dataskyddsdeklaration nedanför denna text.

Datainsamling på denna webbplats

Vem är ansvarig för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar deras kontaktuppgifter i avsnittet “Anmärkning om det ansvariga organet” i denna dataskyddsförklaring.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du kommunicerar dem till oss. Detta kan vara t.ex. hantera data som du anger i ett kontaktformulär.

Övriga uppgifter samlas in av våra IT-system automatiskt eller med ditt samtycke när du besöker webbplatsen. Detta är främst tekniska data (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för sidvisningen). Denna data samlas in automatiskt så snart du går in på den här webbplatsen.

Vad använder vi din data till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen tillhandahålls utan fel. Annan data kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du angående dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära rättelse eller radering av dessa uppgifter. Om du har gett ditt samtycke till databehandling kan du när som helst återkalla detta samtycke för framtiden. Du har även rätt att under vissa omständigheter begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du kan kontakta oss när som helst med avseende på denna eller andra frågor om ämnet dataskydd.

Analytikverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker den här webbplatsen kan ditt surfbeteende utvärderas statistiskt. Detta görs främst med så kallade analysprogram.

Detaljerad information om dessa analysprogram finns i följande dataskyddsdeklaration.

2. värd

Vi är värd för innehållet på vår webbplats hos följande leverantör:

Hetzner

Leverantören är Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (nedan Hetzner).

Detaljer finns i Hetzners dataskyddsdeklaration: https:// www. hetzner.com/de/rechts/datenschutz.

Hetzner används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Vi har ett berättigat intresse av att vår webbplats visas så tillförlitligt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para . B enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

3. Allmän information och obligatorisk information

Sekretesspolicy

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsförklaring.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter som du kan identifieras med. Denna dataskyddsförklaring förklarar vilken data vi samlar in och vad vi använder den till. Den förklarar också hur och i vilket syfte detta händer.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. vid kommunikation via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd av data mot åtkomst av tredje part är inte möjligt.

Anmärkning om det ansvariga organet

Det ansvariga organet för databehandling på denna webbplats är:

Erwin Müller GmbH
Breslauer Strasse 34-38
49808 Lingen (Ems)
Tyskland

Telefon: +49 591 9140-0
E-post: info@emco.de

Ansvarig instans är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser etc.).< /p>

Lagringstid

Om inte en specifik lagringsperiod har specificerats i denna dataskyddsförklaring, kommer dina personuppgifter att finnas kvar hos oss tills syftet med databehandlingen inte längre gäller. Om du lämnar in en legitim begäran om radering eller återkallar ditt samtycke till databehandling, kommer dina uppgifter att raderas såvida vi inte har andra lagligt tillåtna skäl för att lagra dina personuppgifter (t.ex. skatter eller kommersiella lagringsperioder); i det senare fallet kommer radering att ske när dessa skäl har upphört att existera.

Allmän information om den rättsliga grunden för databehandling på denna webbplats

Om du har samtyckt till databehandlingen behandlar vi dina personuppgifter på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR eller artikel 9 punkt 2 bokstav a GDPR, förutsatt att särskilda datakategorier enligt artikel 9 punkt 1 GDPR är bearbetas. Vid uttryckligt samtycke till överföring av personuppgifter till tredjeländer baseras även databehandling på artikel 49.1 (a) GDPR. Om du har samtyckt till lagring av cookies eller att få tillgång till information på din slutenhet (t.ex. via enhetsfingeravtryck), baseras även databehandlingen på § 25 (1) TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om dina uppgifter krävs för att fullgöra avtalet eller för att utföra åtgärder före avtal, behandlar vi dina uppgifter på grundval av artikel 6 (1) (b) GDPR. Vidare behandlar vi dina uppgifter om de är skyldiga att uppfylla en rättslig skyldighet på grundval av artikel 6 (1) (c) GDPR. Databehandling kan också ske utifrån vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Följande stycken i denna dataskyddsdeklaration ger information om de relevanta rättsliga grunderna i varje enskilt fall.

Dataskyddsombud

Vi har utsett ett dataskyddsombud.

ecoprotec GmbH
Herr Rolf Obermeier
Pamplonastrasse 19, 33106 Paderborn

Telefon: +49 5251 – 877 8880
E-post: datenschutz@emco.de

Anmärkning om dataöverföring till USA och andra tredjeländer

Vi använder verktyg från företag baserade i USA eller andra icke-säkra dataskyddsländer. Om dessa verktyg är aktiva kan dina personuppgifter överföras till dessa tredjeländer och behandlas där. Vi vill påpeka att i dessa länder kan ingen dataskyddsnivå jämförbar med den i EU garanteras. Exempelvis är amerikanska företag skyldiga att lämna ut personuppgifter till säkerhetsmyndigheter utan att du som berörd person kan vidta rättsliga åtgärder mot detta. Det kan därför inte uteslutas att amerikanska myndigheter (t.ex. underrättelsetjänster) kommer att behandla, utvärdera och permanent lagra dina uppgifter på amerikanska servrar för övervakningsändamål. Vi har inget inflytande på dessa bearbetningsaktiviteter.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingsoperationer är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla samtycke som du redan har gett. Lagligheten av den databehandling som ägde rum fram till återkallelsen förblir opåverkad av återkallelsen.

Rätt att invända mot datainsamling i särskilda fall och mot direktreklam (Art. 21 GDPR)

OM DATABEHANDLINGEN BASERAS PÅ ART. 6 ABS. 1 LIT. E ELLER F GDPR, DU HAR RÄTT ATT INvända MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER NÄR SOM HELST AV SKÄL SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN DIN SÄRSKILDA SITUATION; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING BASERAD PÅ DESSA BESTÄMMELSER. DEN RESPEKTIVA RÄTTSLIGA GRUNDEN SOM EN BEHANDLING BASAS PÅ FINNS I DENNA DATASEkretesspolicy. OM DU MOTKOMMER, KOMMER VI INTE LÄNGRE ATT BEHANDLA DINA PERSONUPPGIFTER, OM VI INTE KAN BEVISA FÖRSTÅENDE SKYDDSSKÄL FÖR BEHANDLINGEN SOM ÅSTIGER DINA INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER BEHANDLINGEN ÄR FÖR SYFTE, ENLIGT ARTIKEL 21 (1) GDPR).

OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR DIREKTANNONSERING, HAR DU RÄTT ATT NÄR SOM HELST KOMMA INVÄNDNING MOT BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER FÖR SYFTEN MED SÅDAN REKLAM; DETTA GÄLLER OCKSÅ FÖR PROFILERING I DEN UTSTRÄCKNING SOM RELATERAR TILL SÅDAN DIREKTANNONS. OM DU MOTKOMMER KOMMER DINA PERSONUPPGIFTER INTE LÄNGRE ANVÄNDAS FÖR DIREKTA REKLAMISKA SYFTEN (INVÄNDNING ENLIGT ART. 21 (2) GDPR).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av överträdelser av GDPR har de som drabbas rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, deras arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att lämna in ett klagomål påverkar inte andra administrativa eller rättsliga möjligheter.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller i fullgörande av ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär direkt överföring av uppgifterna till en annan ansvarig kommer detta endast att göras i den utsträckning det är tekniskt möjligt.

Information, korrigering och radering

Du har rätt till gratis information om dina lagrade personuppgifter, dess ursprung och mottagare samt syftet med databehandlingen och, vid behov, rätt till rättelse eller radering av dessa uppgifter när som helst inom ramen för gällande lagbestämmelser. Du kan kontakta oss när som helst angående denna och andra frågor om ämnet personuppgifter.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan kontakta oss när som helst för detta. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

 • Om du bestrider riktigheten av dina personuppgifter som lagras av oss behöver vi vanligtvis tid för att verifiera detta. Under hela undersökningen har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett/görs olagligt kan du begära begränsning av databehandling istället för radering.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas istället för att raderas.
 • Om du har gjort en invändning i enlighet med artikel 21 (1) GDPR måste dina och våra intressen vägas. Så länge det inte är klart vems intressen som råder har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – förutom lagringen – endast användas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda rättigheterna för en annan fysisk eller juridisk person eller av skäl av ett viktigt allmänintresse för Europeiska unionen eller en medlemsstat.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder denna webbplats SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från “http://” till “https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan de data du överför till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om det finns en skyldighet att skicka oss dina betalningsuppgifter (t.ex. kontonummer för autogirotillstånd) efter ingåendet av ett avgiftsbaserat avtal, kommer dessa uppgifter att krävas för betalningshantering.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningsmedel (Visa/MasterCard, autogiro) görs uteslutande via en krypterad SSL- eller TLS-anslutning. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från “http://” till “https://” och på låssymbolen i din webbläsarrad.

Med krypterad kommunikation kan din betalningsdata som du överför till oss inte läsas av tredje part.

Invändning mot reklammeddelanden

Vi motsätter oss härmed användningen av kontaktdata som publicerats som en del av imprintskyldigheten att skicka oönskad reklam och informationsmaterial. Webbplatsoperatörerna förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av att oönskad reklam skickas, såsom spam-e-post.

4. Datainsamling på denna webbplats

Cookies

Vår webbplats använder så kallade “cookies”. Cookies är små datapaket och skadar inte din slutenhet. De lagras på din slutenhet antingen tillfälligt under en session (sessionscookies) eller permanent (permanenta cookies). Sessionscookies raderas automatiskt efter ditt besök. Permanenta cookies förblir lagrade på din slutenhet tills du raderar dem själv eller tills de automatiskt raderas av din webbläsare.

Cookies kan komma från oss (förstapartscookies) eller från tredjepartsföretag (så kallade tredjepartscookies). Tredjepartscookies möjliggör integration av vissa tjänster från tredjepartsföretag på webbplatser (t.ex. cookies för bearbetning av betaltjänster).

Cookies har olika funktioner. Många cookies är tekniskt nödvändiga eftersom vissa webbplatsfunktioner inte skulle fungera utan dem (t.ex. kundvagnsfunktionen eller visning av videor). Andra cookies kan användas för att utvärdera användarbeteende eller för reklamsyften.

Cookies som krävs för att utföra den elektroniska kommunikationsprocessen, för att tillhandahålla vissa funktioner du vill ha (t.ex. för kundvagnsfunktionen) eller för att optimera webbplatsen (t.ex. cookies för att mäta webbpublik). (nödvändiga cookies) lagras på grunden i artikel 6 punkt 1 lit f GDPR, om inte annan rättslig grund anges. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av lagring av nödvändiga cookies för ett tekniskt felfritt och optimerat tillhandahållande av sina tjänster. Om samtycke till lagring av cookies och jämförbar igenkänningsteknik begärdes, sker behandlingen uteslutande på grundval av detta samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO och § 25 Para. 1 TTDSG); samtycket kan återkallas när som helst.

Du kan ställa in din webbläsare så att du är informerad om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, acceptera cookies för vissa fall eller generellt utesluta dem och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren stängs. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Du kan ta reda på vilka cookies och tjänster som används på denna webbplats i denna dataskyddsdeklaration.

Samtycke med Usercentrics

Den här webbplatsen använder Usercentrics samtyckesteknik för att erhålla ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller till användning av vissa teknologier och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Leverantören av denna teknik är Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, webbplats: https:// usercentrics .com/de/ (hädanefter “Usercentrics”).

När du går in på vår webbplats överförs följande personuppgifter till Usercentrics:

 • Ditt samtycke eller ditt samtycke eller ditt samtycke
 • Din IP-adress
 • Information om din webbläsare
 • Information om din enhet
 • Tid för ditt besök på webbplatsen

Usercentrics lagrar även en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela det samtycke du har gett eller återkalla det till dig. Uppgifterna som samlas in på detta sätt lagras tills du begär att vi raderar dem, tar bort Usercentrics-cookien själv eller att syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringskrav förblir opåverkade.

Usercentrics används för att erhålla det lagstadgade samtycket för användning av vissa tekniker. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1) (c) GDPR.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Samtycke med ConsentManager

Vår webbplats använder ConsentManagers samtyckesteknik för att få ditt samtycke till lagring av vissa cookies på din slutenhet eller till användning av vissa teknologier och för att dokumentera detta i enlighet med dataskyddsbestämmelser. Leverantören av denna teknik är Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Sverige, webbplats: https:// www .consentmanager.de (hädanefter “ConsentManager”).

När du går in på vår webbplats upprättas en anslutning till ConsentManager-servrarna för att få ditt samtycke och andra förklaringar till användningen av cookies. ConsentManager lagrar sedan en cookie i din webbläsare för att kunna tilldela det samtycke du har gett eller återkalla det. Uppgifterna som samlas in på detta sätt lagras tills du begär att vi raderar dem, tar bort samtyckeshanterarens cookie själv eller tills syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller. Obligatoriska lagstadgade lagringskrav förblir opåverkade.

ConsentManager används för att erhålla det lagstadgade samtycke för användning av cookies. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1) (c) GDPR.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • Webbläsartyp och webbläsarversion
 • Använt operativsystem
 • Hänvisningsadress
 • Värdnamn för åtkomstdatorn
 • Tid för serverbegäran
 • IP-adress

Denna data slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa data sker på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en tekniskt felfri presentation och optimering av sin webbplats – serverloggfilerna måste registreras för detta.

Kontaktformulär

Om du skickar förfrågningar till oss via kontaktformuläret kommer dina uppgifter från förfrågningsformuläret, inklusive kontaktuppgifterna du angav där, att lagras av oss i syfte att behandla förfrågan och vid uppföljningsfrågor. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtalsslutande. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter du anger i kontaktformuläret kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir opåverkade.

Förfrågan via e-post, telefon eller fax

att lagras och behandlas av oss i syfte att behandla din begäran. Vi kommer inte att vidarebefordra dessa uppgifter utan ditt samtycke.

Dessa uppgifter behandlas på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav b GDPR om din begäran är relaterad till fullgörandet av ett kontrakt eller är nödvändig för att utföra åtgärder före avtalsslutande. I alla andra fall baseras behandlingen på vårt berättigade intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss (Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR) eller på ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) om detta efterfrågades; samtycket kan återkallas när som helst.

De uppgifter du skickade till oss via kontaktförfrågningar kommer att finnas kvar hos oss tills du begär radering, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din begäran har behandlats). Obligatoriska lagbestämmelser – i synnerhet lagliga lagringsperioder – förblir opåverkade.

Användning av chatbots

Vi använder chatbots för att kommunicera med dig. Chatbots kan svara på dina frågor och andra input utan mänsklig hjälp. För att göra detta analyserar chatbotarna annan data utöver dina inlägg för att ge lämpliga svar (t.ex. namn, e-postadresser och andra kontaktuppgifter, kundnummer och andra identifierare, beställningar och chatthistorik). Dessutom kan din IP-adress, loggfiler, platsinformation och annan metadata registreras via chatboten. Denna data lagras på chatbot-leverantörens servrar.

Användarprofiler kan skapas på basis av insamlad data. Dessutom kan uppgifterna användas för att visa intressebaserad reklam, förutsatt att övriga lagkrav (särskilt samtycke) för detta är uppfyllda. För detta ändamål kan chatbotarna länkas till analys- och annonsverktyg.

Den insamlade informationen kan också användas för att förbättra våra chatbots och deras svarsbeteende (maskininlärning).

De uppgifter du anger som en del av kommunikationen kommer att finnas kvar hos oss eller chatbotoperatören tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter din förfrågan). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir opåverkade.

Den rättsliga grunden för användningen av chatbots är artikel 6(1)(b) GDPR om chatboten används för att initiera eller fullgöra ett kontrakt. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para . B enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. I alla andra fall baseras användningen på vårt berättigade intresse av så effektiv kundkommunikation som möjligt (Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO).

Crisp Chat

Leverantör är Crisp IM SAS, 2 Boulevard de Launay, 44100 Nantes, Frankrike (nedan kallat Crisp).

I samband med interaktion med dig behandlar Crisp bland annat offentligt synlig information från dina sociala medieprofiler, ditt navigeringsbeteende på vår webbplats, din chatthistorik, annan inmatad data och loggdata (IP-adress, webbläsare som används) , etc.).

Crisps sekretesspolicy finns här: https://crisp.chat/en/privacy.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Microsoft Bookings

Du kan boka tider med oss på vår hemsida. Vi använder Microsoft Bookings för att boka tider. Leverantören är Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.< /p>

För att boka ett möte anger du de begärda uppgifterna och önskat datum i masken. De inmatade uppgifterna kommer att användas för planering, genomförande och vid behov för uppföljning av förordnandet. Mötesdata lagras åt oss på Microsoft Bookings servrar, vars sekretesspolicy du kan se här: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

De uppgifter du anger kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera dem, återkalla ditt samtycke till lagring eller att syftet med datalagring inte längre gäller. Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir opåverkade.

Den rättsliga grunden för databehandling är artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att göra möten med intressenter och kunder så okomplicerade som möjligt. Om ett motsvarande samtycke begärdes, sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para . t.ex. för fingeravtryck av enheter) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https : //learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Registrering på denna webbplats

Du kan registrera dig på denna webbplats för att använda ytterligare funktioner på webbplatsen. Vi använder uppgifterna som anges för detta ändamål endast i syfte att använda respektive erbjudande eller tjänst som du har registrerat dig för. Den obligatoriska information som begärs vid registreringen måste tillhandahållas i sin helhet. Annars kommer vi att neka registreringen.

Vid viktiga ändringar, såsom erbjudandets omfattning eller tekniskt nödvändiga ändringar, kommer vi att använda den e-postadress som angavs under registreringen för att informera dig på detta sätt.

De uppgifter som angetts under registreringen behandlas i syfte att implementera den användarrelation som upprättats genom registreringen och, om nödvändigt, för att inleda ytterligare avtal (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO).

De uppgifter som samlas in under registreringen kommer att lagras av oss så länge du är registrerad på denna webbplats och kommer sedan att raderas. Lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Kommentarfunktion på denna webbplats

För kommentarsfunktionen på denna sida sparas, förutom din kommentar, information om när kommentaren skapades, din e-postadress och, om du inte postar anonymt, det användarnamn du har valt.

Lagring av IP-adressen

Vår kommentarsfunktion lagrar IP-adresserna för användare som skriver kommentarer. Eftersom vi inte kontrollerar kommentarer på den här webbplatsen innan de aktiveras behöver vi dessa uppgifter för att kunna vidta åtgärder mot författaren i händelse av lagöverträdelser såsom förolämpningar eller propaganda.

Prenumerera på kommentarer

Som användare av webbplatsen kan du prenumerera på kommentarer efter att du har registrerat dig. Du kommer att få ett bekräftelsemail för att verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen. Du kan när som helst avregistrera dig från denna funktion via en länk i infomailen. I det här fallet kommer uppgifterna som angavs när du prenumererar på kommentarer att raderas; om du har överfört dessa uppgifter till oss för andra ändamål och någon annanstans (t.ex. prenumeration på nyhetsbrev), kommer dessa uppgifter att finnas kvar hos oss.

Lagringstid för kommentarer

Kommentarerna och tillhörande data kommer att lagras och förbli på denna webbplats tills det kommenterade innehållet har raderats helt eller kommentarerna måste tas bort av juridiska skäl (t.ex. stötande kommentarer).

Rättslig grund

Kommentarerna lagras på grundval av ditt samtycke (Artikel 6 (1) (a) GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Det räcker med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

ProvenExpert

Vi har integrerat ProvenExpert-betyget på den här webbplatsen. Leverantören är Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert. se .

ProvenExpert-sigillen gör det möjligt för oss att visa kundrecensioner som har skickats till ProvenExpert om vårt företag i ett sigill på vår webbplats. När du besöker vår webbplats upprättas en koppling med ProvenExpert så att ProvenExpert kan fastställa att du har besökt vår webbplats. Dessutom registrerar ProvenExpert dina språkinställningar för att visa sigillen på det valda nationella språket.

ProvenExpert används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av den mest begripliga presentationen av kundrecensioner. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para . B enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

5. Sociala medier

Facebook

Element av det sociala nätverket Facebook är integrerade på denna webbplats. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

Du kan hitta en översikt över Facebooks sociala medier här: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Om det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och Facebook-servern. Facebook får informationen om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på Facebook “Gilla”-knappen medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan du länka innehållet på denna webbplats till din Facebook-profil. Detta gör att Facebook kan associera ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Facebook. Du kan hitta mer information om detta i Facebooks integritetspolicy på: https:// de -de.facebook.com/privacy/explanation.

Om samtycke har erhållits, ovan nämnda Delgivning på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inget samtycke har inhämtats baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av största möjliga synlighet på sociala medier.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats och vidarebefordras till Facebook med hjälp av verktyget som beskrivs här, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling ( Art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till att samla in uppgifterna och föra dem vidare till Facebook. Behandlingen av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma förpliktelser har fastställts i ett samarbetsavtal. Avtalstexten finns på: https://www.facebook.com /legal /controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook-produkter. Du kan hävda dina rättigheter (t.ex. förfrågningar om information) angående de uppgifter som behandlas på Facebook direkt på Facebook. Om du hävdar den registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a>, https://de-de.facebook.com/ hjälp /566994660333381 och https://www.facebook.com/policy .php.

Twitter

Twitter-tjänstens funktioner är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner tillhandahålls av Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irland.

Om det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och Twitter-servern. Twitter får därmed information om ditt besök på denna webbplats. Genom att använda Twitter och funktionen “Re-Tweet” länkas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och görs kända för andra användare. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i de data som överförs eller hur de används av Twitter. Du kan hitta mer information om detta i Twitters integritetspolicy på: https://twitter.com/ de /privacy.

Om samtycke har erhållits, ovan nämnda Delgivning på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inget samtycke har inhämtats baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av största möjliga synlighet på sociala medier.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://gdpr . twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Dina sekretessinställningar på Twitter kan ändras i kontoinställningarna under https://twitter .com/account/settings.

Instagram

Instagramtjänstens funktioner är integrerade på denna webbplats. Dessa funktioner erbjuds av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Om det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och Instagram-servern. Instagram får information om ditt besök på denna webbplats.

Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du klicka på Instagram-knappen för att länka innehållet på denna webbplats till din Instagram-profil. Detta gör att Instagram kan associera ditt besök på denna webbplats med ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av Instagram.

Om samtycke har erhållits, ovan nämnda Delgivning på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inget samtycke har inhämtats baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av största möjliga synlighet på sociala medier.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats med hjälp av verktyget som beskrivs här och vidarebefordras till Facebook eller Instagram, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för detta Ansvarig för databehandling (Artikel 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till att samla in uppgifterna och föra dem vidare till Facebook eller Instagram. Behandlingen av Facebook eller Instagram efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma förpliktelser har fastställts i ett samarbetsavtal. Avtalstexten finns på: https://www.facebook.com /legal /controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda dataskyddsinformation när vi använder verktyget Facebook eller Instagram och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook- och Instagramprodukter. Du kan hävda dina rättigheter (t.ex. förfrågningar om information) angående de uppgifter som behandlas på Facebook eller Instagram direkt på Facebook. Om du hävdar den registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a>, https://help.instagram.com/519522125107875 och < a href="https://de-de.facebook.com/help/566994660333381" rel="noopener noreferrer" target="_blank">https://de-de.facebook.com/help/566994660333381.

För mer information, se Instagrams sekretesspolicy: https:// instagram. se/about/legal/privacy/.

Tumblr

Den här webbplatsen använder knappar och andra delar av Tumblr-tjänsten. Leverantören är Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Om det sociala medieelementet är aktivt upprättas en direkt anslutning mellan din slutenhet och Tumblr-servern. Tumblr får information om ditt besök på denna webbplats.

Tumblr-knapparna låter dig dela ett inlägg eller en sida på Tumblr eller följa leverantören på Tumblr. Om du går in på en av våra webbplatser med en Tumblr-knapp upprättar webbläsaren en direkt anslutning till Tumblr-servrarna. Vi har ingen kontroll över mängden data som Tumblr samlar in och överför med detta plugin. Enligt aktuell status kommer användarens IP-adress och webbadressen till respektive webbplats att överföras.

Om samtycke har erhållits, ovan nämnda Delgivning på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inget samtycke har inhämtats baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av största möjliga synlighet på sociala medier.

För mer information, se Tumblrs sekretesspolicy på: https:// www. tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn

Den här webbplatsen använder delar av LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Varje gång en sida på denna webbplats som innehåller LinkedIn-element öppnas upprättas en anslutning till LinkedIns servrar. LinkedIn kommer att informeras om att du har besökt denna webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns “Rekommendera”-knapp och är inloggad på ditt LinkedIn-konto, kan LinkedIn tilldela ditt besök på denna webbplats till dig och ditt användarkonto. Vi vill påpeka att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kännedom om innehållet i den överförda informationen eller hur den används av LinkedIn.

Om samtycke har erhållits, ovan nämnda Delgivning på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inget samtycke har inhämtats baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av största möjliga synlighet på sociala medier.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang = sv

För mer information, se LinkedIns sekretesspolicy på: https: // www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Den här webbplatsen använder delar av XING-nätverket. Leverantören är New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland.

Varje gång en av våra sidor som innehåller element från XING anropas, upprättas en anslutning till XING-servrarna. Såvitt vi vet lagras inga personuppgifter. I synnerhet lagras inga IP-adresser eller användningsbeteende utvärderas.

Om samtycke har erhållits, ovan nämnda Delgivning på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inget samtycke har inhämtats baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av största möjliga synlighet på sociala medier.

Ytterligare information om dataskydd och XING Share-knappen finns i XING dataskyddsdeklaration på: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

På den här webbplatsen använder vi delar av det sociala nätverket Pinterest som drivs av Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Om du tar fram en sida som innehåller ett sådant element upprättar din webbläsare en direkt anslutning till Pinterest-servrarna. Detta sociala medieelement överför loggdata till Pinterest-servern i USA. Denna loggdata kan inkludera din IP-adress, adressen till de besökta webbplatserna som också innehåller Pinterest-funktioner, typ och inställningar för webbläsaren, datum och tid för begäran, hur du använder Pinterest och cookies.

Om samtycke har erhållits, ovan nämnda Delgivning på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a GDPR och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inget samtycke har inhämtats baseras användningen av tjänsten på vårt berättigade intresse av största möjliga synlighet på sociala medier.

Ytterligare information om syftet, omfattningen och vidare bearbetning och användning av uppgifterna av Pinterest samt dina rättigheter i detta avseende och alternativ för att skydda din integritet finns i Pinterests dataskyddsinformation: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analysverktyg och annonsering

Google Tag Manager

Vi använder Google Tag Manager. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Tag Manager är ett verktyg som vi kan använda för att integrera spårnings- eller statistiska verktyg och annan teknik på vår webbplats. Google Tag Manager skapar inte själv några användarprofiler, sparar inga cookies och gör inga oberoende analyser. Den används endast för administration och visning av de verktyg som är integrerade via den. Google Tag Manager registrerar dock din IP-adress, som även kan överföras till Googles moderbolag i USA.

Google Tag Manager används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av snabb och enkel integration och hantering av olika verktyg på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para . B enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics gör det möjligt för webbplatsoperatören att analysera webbplatsbesökarnas beteende. Webbplatsoperatören får olika användningsdata, som t.ex. Sidvisningar, vistelsens längd, använda operativsystem och användarens ursprung. Dessa data sammanfattas i ett användar-ID och tilldelas webbplatsbesökarens respektive slutenhet.

Dessutom kan vi använda Google Analytics och andra. Spela in din mus och rulla rörelser och klick. Dessutom använder Google Analytics olika modelleringsmetoder för att komplettera de registrerade datamängderna och använder maskininlärningsteknik för dataanalys.

Google Analytics använder teknik som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten). Informationen som samlas in av Google om användningen av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR och avsnitt 25 (1) TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/ företag /controllerterms/mccs/.

IP-anonymisering

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med annan Google-data.

webbläsarplugin

Du kan förhindra Google från att samla in och behandla dina data genom att ladda ner och installera webbläsarplugin som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles dataskyddsdeklaration: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Google-signaler

Vi använder Google-signaler. När du besöker vår webbplats samlar Google Analytics in bl.a. Din plats, sökhistorik och YouTube-historik och demografisk data (besökardata). Denna data kan användas för personlig reklam med hjälp av Google-signalen. Om du har ett Google-konto kommer Google-signalens besöksdata att länkas till ditt Google-konto och användas för personliga reklammeddelanden. Uppgifterna används också för att skapa anonym statistik över våra användares användarbeteende.

Demografiska egenskaper i Google Analytics

Denna webbplats använder funktionen “demografiska egenskaper” i Google Analytics för att kunna visa webbplatsbesökare relevanta annonser inom Googles annonsnätverk. Detta gör att rapporter kan skapas som innehåller uttalanden om ålder, kön och intressen hos webbplatsbesökarna. Dessa data kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst inaktivera den här funktionen via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamling av dina data av Google Analytics enligt beskrivningen i punkten “Invändning mot datainsamling”.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal med Google och implementerar till fullo de strikta kraven från de tyska dataskyddsmyndigheterna när vi använder Google Analytics.

Google Analytics e-handelsmätning

Den här webbplatsen använder funktionen “e-handelsmätning” i Google Analytics. Med hjälp av e-handelsmätning kan webbplatsoperatören analysera webbplatsbesökarnas köpbeteende för att förbättra deras marknadsföringskampanjer online. Information som gjorda beställningar, genomsnittliga ordervärden, fraktkostnader och tiden från visning av en produkt tills du köper den registreras. Denna data kan sammanfattas av Google under ett transaktions-ID som är tilldelat respektive användare eller deras enhet.

Klarhet

Den här webbplatsen använder Clarity. Leverantören är Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (hädanefter “Clarity”).

Clarity är ett verktyg för att analysera användarbeteende på denna webbplats. Clarity registrerar särskilt musrörelser och skapar en grafisk representation av vilken del av webbplatsen som användare rullar mest frekvent (värmekartor). Clarity kan också spela in sessioner så att vi kan se webbplatsanvändning i form av videor. Vi får även information om allmänt användarbeteende på vår webbplats.

Clarity använder teknik som gör att användaren kan kännas igen i syfte att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller användning av fingeravtryck på enheten). Dina personuppgifter lagras på Microsofts servrar (Microsoft Azure Cloud Service) i USA.

Om samtycke har erhållits, ovan nämnda Delgivning uteslutande på grundval av artikel 6, paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inte samtycke har erhållits används denna tjänst på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR; webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en effektiv användaranalys.

Mer information om Claritys sekretesspolicy finns här: https : //docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Google Ads

Webbplatsoperatören använder Google Ads. Google Ads är ett onlineannonseringsprogram från Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Ads gör det möjligt för oss att visa annonser i Googles sökmotor eller på tredje parts webbplatser när användaren anger vissa söktermer på Google (sökordsinriktning). Dessutom kan riktade annonser visas baserat på användardata (t.ex. platsdata och intressen) som finns tillgänglig från Google (målgruppsinriktning). Som webbplatsoperatör kan vi utvärdera dessa uppgifter kvantitativt, till exempel genom att analysera vilka söktermer som ledde till att våra annonser visades och hur många annonser som ledde till motsvarande klick.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR och avsnitt 25 (1) TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://policies.google.com/privacy/frameworks < /a> och https://privacy.google.com/businesses / controllerterms/mccs/.

Google Ads Remarketing

Den här webbplatsen använder funktionerna i Google Ads Remarketing. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med Google Ads Remarketing kan vi tilldela personer som interagerar med vårt onlineerbjudande till specifika målgrupper för att sedan visa dem intressebaserad annonsering i Googles annonsnätverk (remarketing eller retargeting).

Dessutom kan de reklammålgrupper som skapats med Google Ads Remarketing kopplas till Googles funktioner för flera enheter. På så sätt kan intressebaserade, personliga reklammeddelanden som har anpassats till dig beroende på din tidigare användning och surfbeteende på en slutenhet (t.ex. mobiltelefon) också visas på en annan av dina slutenheter (t.ex. surfplatta eller PC) visas.

Om du har ett Google-konto kan du välja bort personlig annonsering genom att använda följande länk: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR och avsnitt 25 (1) TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Ytterligare information och dataskyddsbestämmelserna finns i Googles dataskyddsdeklaration på: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Skapa målgrupp med kundjämförelse

För målgruppsbildning använder vi bland annat kundjämförelsen från Google Ads Remarketing. Vi överför viss kunddata (t.ex. e-postadresser) från våra kundlistor till Google. Om de berörda kunderna är Google-användare och är inloggade på sitt Google-konto, kommer de att visas lämpliga reklammeddelanden inom Googles nätverk (t.ex. på YouTube, Gmail eller i sökmotorn).

Googles omvandlingsspårning

Den här webbplatsen använder Googles omvandlingsspårning. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Med hjälp av Googles konverteringsspårning kan vi och Google känna igen om användaren har utfört vissa åtgärder. Vi kan till exempel utvärdera vilka knappar på vår webbplats som klickades på hur ofta och vilka produkter som sågs eller köptes särskilt ofta. Denna information används för att generera omvandlingsstatistik. Vi lär oss det totala antalet användare som har klickat på våra annonser och vilka åtgärder de har vidtagit. Vi får ingen information som vi personligen kan identifiera användaren med. Google använder själva cookies eller jämförbar igenkänningsteknik för identifiering.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR och avsnitt 25 (1) TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Mer information om Googles konverteringsspårning finns i Googles dataskyddsbestämmelser: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (tidigare Facebook Pixel)

Den här webbplatsen använder Facebook/Meta besökares actionpixlar för att mäta konvertering. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Enligt Facebook överförs dock de insamlade uppgifterna även till USA och andra tredjeländer.

På detta sätt kan webbplatsbesökarnas beteende spåras efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör att effektiviteten hos Facebook-annonserna kan utvärderas för statistiska och marknadsundersökningsändamål och framtida reklamåtgärder kan optimeras.

Datan som samlas in är anonym för oss som operatör av denna webbplats, vi kan inte dra några slutsatser om användarens identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en anslutning till respektive användarprofil är möjlig och Facebook använder uppgifterna för sina egna reklamändamål, i enlighet med Facebooks riktlinjer för dataanvändning (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). Detta gör det möjligt för Facebook att placera annonser på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av data kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR och avsnitt 25 (1) TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

I den mån personuppgifter samlas in på vår webbplats och vidarebefordras till Facebook med hjälp av verktyget som beskrivs här, är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för denna databehandling ( Art. 26 GDPR). Det gemensamma ansvaret är begränsat till att samla in uppgifterna och föra dem vidare till Facebook. Behandlingen av Facebook efter vidarebefordran är inte en del av det gemensamma ansvaret. Våra gemensamma förpliktelser har fastställts i ett samarbetsavtal. Avtalstexten finns på: https://www.facebook.com /legal /controller_addendum. Enligt detta avtal är vi ansvariga för att utfärda dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för att implementera verktyget på vår webbplats på ett säkert sätt i enlighet med dataskyddslagstiftningen. Facebook ansvarar för datasäkerheten för Facebook-produkter. Du kan hävda dina rättigheter (t.ex. förfrågningar om information) angående de uppgifter som behandlas av Facebook direkt på Facebook. Om du hävdar den registrerades rättigheter hos oss är vi skyldiga att vidarebefordra dem till Facebook.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a> och https://de-de.facebook.com/ hjälp /566994660333381.

Du kan hitta ytterligare information om att skydda din integritet i Facebooks dataskyddsinformation: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också använda remarketingfunktionen “Anpassade målgrupper” i avsnittet Annonsinställningar på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera användningsbaserad annonsering från Facebook på webbplatsen för European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Facebook anpassade målgrupper

Vi använder Facebook Custom Audiences. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Om du besöker eller använder våra webbplatser och appar, använder våra gratis- eller betalerbjudanden, överför data till oss eller interagerar med vårt företags Facebook-innehåll, samlar vi in dina personuppgifter. Om du ger oss ditt samtycke till att använda Facebook Custom Audiences kommer vi att överföra denna data till Facebook, som Facebook kan använda för att visa lämplig reklam åt dig. Dessutom kan målgrupper definieras med din data (lookalike-publik).

Facebook behandlar dessa uppgifter som vår processor. Detaljer finns i Facebooks användaravtal: https://www.facebook .com/legal/terms/customaudience.

Användningen av denna tjänst baseras på ditt samtycke i enlighet med artikel 6 (1) (a) GDPR och avsnitt 25 (1) TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal / termer/customaudience och https://www.facebook. se /legal/terms/dataprocessing.

LinkedIn Insight-tagg

Den här webbplatsen använder LinkedIns Insight-tagg. Leverantören av denna tjänst är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland.

Databehandling av LinkedIn Insight Tag

Med hjälp av LinkedIn Insight Tag får vi information om besökarna på vår webbplats. Om en webbplatsbesökare är registrerad hos LinkedIn kan vi u. analysera de viktigaste professionella uppgifterna (t.ex. karriärnivå, företagsstorlek, land, plats, bransch och befattning) för våra webbplatsbesökare och därmed bättre anpassa vår webbplats till respektive målgrupper. Vi kan också använda LinkedIn Insight-taggar för att mäta om besökare på vår webbplats gör ett köp eller vidtar en annan åtgärd (konverteringsmätning). Konverteringsmätningen kan också göras över enheter (t.ex. från PC till surfplatta). LinkedIn Insight Tag erbjuder även en retargeting-funktion, med vars hjälp vi kan visa besökare på vår webbplats riktad reklam utanför webbplatsen, varvid annonsmottagaren enligt LinkedIn inte identifieras.

LinkedIn själv samlar också in så kallade loggfiler (URL, hänvisnings-URL, IP-adress, enhets- och webbläsaregenskaper och tid för åtkomst). IP-adresserna är förkortade eller (om de används för att nå LinkedIn-medlemmar över enheter) hashas (pseudonymiserade). De direkta identifierarna för LinkedIn-medlemmar raderas från LinkedIn efter sju dagar. De återstående pseudonymiserade uppgifterna kommer sedan att raderas inom 180 dagar.

Datan som samlas in av LinkedIn kan inte tilldelas specifika individer av oss som webbplatsoperatör. LinkedIn kommer att lagra de personuppgifter som samlas in från webbplatsbesökare på sina servrar i USA och använda dem för sina egna reklamsyften. Detaljer finns i LinkedIns sekretesspolicy på https:// www .linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-obligatory.

Rättslig grund

Om samtycke har erhållits, ovan nämnda Delgivning uteslutande på grundval av artikel 6, paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inte samtycke har erhållits används denna tjänst på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR; webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av effektiva reklamåtgärder, inklusive sociala medier.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.linkedin.com/legal / l/dpa och https://www. linkedin .com/legal/l/eu-sccs.

Invändning mot användningen av LinkedIn Insight Tag

Objekt med analys av användarbeteende och riktad annonsering av LinkedIn under följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Dessutom kan LinkedIn-medlemmar kontrollera användningen av sina personuppgifter för reklamändamål i sina kontoinställningar. För att förhindra LinkedIn från att länka data som samlats in på vår webbplats till ditt LinkedIn-konto, måste du logga ut från ditt LinkedIn-konto innan du besöker vår webbplats.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Pinterest-tagg

Vi har bäddat in Pinterest-taggar på den här webbplatsen. Leverantören är Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Pinterest-taggen används för att registrera vissa åtgärder som du gör på vår webbplats. Uppgifterna kan sedan användas för att visa dig intressebaserad reklam på vår webbplats eller på en annan sida i Pinterest-taggens annonsnätverk.

För detta ändamål registrerar Pinterest-taggen bl.a. ett tagg-ID, din plats och hänvisningsadressen. Dessutom kan åtgärdsspecifika data som ordervärde, orderkvantitet, ordernummer, kategori av köpta varor och videovisningar registreras.

Pinterest-taggen använder teknik som möjliggör igenkänning av användaren på flera webbplatser för att analysera användarbeteende (t.ex. cookies eller fingeravtryck på enheten).

Om samtycke har erhållits, ovan nämnda Delgivning uteslutande på grundval av artikel 6, paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 TTDSG. Samtycket kan när som helst återkallas. Om inte samtycke har erhållits används denna tjänst på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR; webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av så effektiva marknadsföringsåtgärder som möjligt.

Pinterest är ett globalt företag, så data kan också överföras till USA. Enligt Pinterest är denna dataöverföring baserad på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://policy.pinterest.com/de / sekretesspolicy.

Du kan hitta mer information om Pinterest-taggen här: https://help.pinterest.com/en/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

7. nyhetsbrev

Nyhetsbrevsdata

Om du vill få nyhetsbrevet som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan verifiera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du är ägaren av nyhetsbrevet håller med. Ytterligare data samlas inte in eller samlas bara in på frivillig basis. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och skickar den inte vidare till tredje part.

Behandlingen av uppgifterna i registreringsformuläret för nyhetsbrevet sker uteslutande på grundval av ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och deras användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken “avregistrera” i nyhetsbrevet. Lagligheten av de databehandlingar som redan har ägt rum förblir opåverkade av återkallelsen.

De uppgifter du har lagrat hos oss i syfte att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss eller nyhetsbrevstjänstleverantören tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet och raderas från nyhetsbrevets distributionslista efter att du avregistrerat dig från nyhetsbrevet eller efter det inte längre tjänar något syfte. Vi förbehåller oss rätten att radera eller blockera e-postadresser från vår distributionslista för nyhetsbrev efter eget gottfinnande inom ramen för vårt berättigade intresse i enlighet med artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR.

Data som lagras av oss för andra ändamål förblir opåverkade.

Efter att du har tagits bort från distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller leverantören av nyhetsbrevstjänster i en svartlista om detta är nödvändigt för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa lagkraven vid sändning av nyhetsbrev (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit. f GDPR). Lagring i den svarta listan är inte tidsbegränsad. Du kan invända mot lagringen om dina intressen väger tyngre än våra legitima intressen.

8. Plugins och verktyg

YouTube med förbättrat dataskydd

Den här webbplatsen innehåller videor från YouTubes webbplats. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube innebär detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på denna webbplats innan de tittar på videon. Det utökade dataskyddsläget utesluter dock inte nödvändigtvis överföring av data till YouTube-partners. Så här ansluter YouTube till Google DoubleClick-nätverket, oavsett om du tittar på en video.

Så snart du startar en YouTube-video på denna webbplats upprättas en anslutning till YouTube-servrarna. YouTube-servern informeras om vilka av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto gör du det möjligt för YouTube att tilldela ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Dessutom kan YouTube lagra olika cookies på din slutenhet efter att ha startat en video eller använda jämförbar igenkänningsteknik (t.ex. enhetsfingeravtryck). På så sätt kan YouTube ta emot information om besökare på denna webbplats. Denna information är u.a. används för att samla in videostatistik, förbättra användbarheten och förhindra bedrägeriförsök.

Andra databehandlingsoperationer kan utlösas efter starten av en YouTube-video, som vi inte har något inflytande över.

YouTube används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Om motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR och artikel 25 punkt 1 TTDSG, i den mån som samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck av enheten) i enlighet med TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Du kan hitta mer information om dataskydd på YouTube i deras dataskyddsdeklaration på: https ://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (lokal värd)

Den här webbplatsen använder så kallade Google Fonts, som tillhandahålls av Google, för enhetlig visning av teckensnitt. Google Fonts installeras lokalt. Det finns ingen anslutning till Googles servrar.

Du kan hitta mer information om Google Fonts på https://developers.google . com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https ://policies.google.com/privacy?hl=de.

Adobe-teckensnitt

Den här webbplatsen använder webbteckensnitt från Adobe för enhetlig visning av vissa typsnitt. Leverantören är Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

När du besöker den här webbplatsen laddar din webbläsare de nödvändiga teckensnitten direkt från Adobe för att kunna visa dem korrekt på din enhet. Din webbläsare upprättar en anslutning till Adobes servrar i USA. Detta ger Adobe kunskap om att den här webbplatsen nås via din IP-adress. Enligt Adobe lagras inga cookies när typsnitten tillhandahålls.

Datan lagras och analyseras på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av en enhetlig presentation av typsnittet på sin webbplats. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para . B enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.adobe.com / de/privacy/eudatatransfers.html.

Mer information om Adobe Fonts finns på: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Du hittar Adobes sekretesspolicy på: https:// www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Font Awesome (lokal värd)

Den här sidan använder Font Awesome för enhetlig visning av teckensnitt. Font Awesome är installerat lokalt. Det finns ingen anslutning till Fonticons, Inc.-servrar.

För mer information om Font Awesome, se Font Awesomes sekretesspolicy på: https://fontawesome .com/privacy.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att spara din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande på denna dataöverföring. Om Google Maps är aktiverat kan Google använda Google Fonts för enhetlig visning av teckensnitt. När du anropar Google Maps laddar din webbläsare in de webbteckensnitt som krävs i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt korrekt.

Google Maps används i syfte att få en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lättare att hitta de platser som vi har angett på webbplatsen. Detta representerar ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6 punkt 1 bokstav f GDPR. Om motsvarande samtycke har begärts sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 punkt 1 bokstav a GDPR och artikel 25 punkt 1 TTDSG, i den mån som samtycket inkluderar lagring av cookies eller tillgång till information i användarens slutenhet (t.ex. fingeravtryck av enheten) i enlighet med TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Mer information finns här: https://privacy.google.com/businesses/ gdprcontrollerterms / och https://privacy.google.com / businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.

Mer information om hantering av användardata finns i Googles dataskyddsdeklaration: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Vi använder “Google reCAPTCHA” (hädanefter “reCAPTCHA”) på denna webbplats. Leverantören är Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Syftet med reCAPTCHA är att kontrollera om data läggs in på denna webbplats (t.ex. i ett kontaktformulär) av en människa eller av ett automatiserat program. För att göra detta analyserar reCAPTCHA webbplatsbesökarens beteende baserat på olika egenskaper. Denna analys startar automatiskt så snart webbplatsbesökaren går in på webbplatsen. För analysen utvärderar reCAPTCHA olika information (t.ex. IP-adress, hur länge webbplatsbesökaren spenderar på webbplatsen eller musrörelser som användaren gör). Data som samlas in under analysen kommer att vidarebefordras till Google.

reCAPTCHA-analyserna körs helt i bakgrunden. Webbplatsbesökare informeras inte om att en analys pågår.

Datan lagras och analyseras på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sina webberbjudanden från otillåten automatiserad spionage och från SPAM. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para . B enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

För mer information om Google reCAPTCHA, se Googles sekretesspolicy och Googles användarvillkor på följande länkar: https://policies.google.com/privacy?hl=de och https://policies.google.com/terms?hl=sv.

Wordfence

Vi har integrerat Wordfence på denna webbplats. Leverantör är Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (nedan kallat “Wordfence”).

Wordfence används för att skydda vår webbplats från oönskad åtkomst eller skadliga cyberattacker. För detta ändamål upprättar vår webbplats en permanent anslutning till Wordfence-servrarna så att Wordfence kan jämföra och vid behov blockera dess databaser med åtkomsten till vår webbplats.

Wordfence används på grundval av artikel 6 (1) (f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att skydda sin webbplats från cyberattacker så effektivt som möjligt. Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para . B enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www. wordfence .com/help/general-data-protection-regulation/.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

ManageWP

Vi hanterar den här webbplatsen med hjälp av verktyget ManageWP. Leverantören är GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Belgrad, Serbia (hädanefter ManageWP).

Med ManageWP kan vi bl.a. övervaka säkerheten och prestandan på vår webbplats och göra automatiska säkerhetskopior. ManageWP har därmed tillgång till allt innehåll på webbplatsen inklusive våra databaser. ManageWP är värd på leverantörens servrar.

ManageWP används på grundval av artikel 6(1)(f) GDPR. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av den mest effektiva och säkra driften av sin webbplats(er). Om ett motsvarande samtycke begärdes sker behandlingen uteslutande på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit a DSGVO och § 25 para . B enhetsfingeravtryck) i den mening som avses i TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

9. e-handels- och betalningsleverantörer

Bearbetning av kund- och avtalsdata

Vi samlar in, bearbetar och använder personlig kund- och avtalsdata för att upprätta, strukturera och ändra våra avtalsförhållanden. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsdata) endast i den utsträckning som är nödvändig för att användaren ska kunna använda tjänsten eller fakturera användaren. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR.

De insamlade kunduppgifterna kommer att raderas efter slutförandet av beställningen eller avslutande av affärsrelationen och utgången av alla befintliga lagstadgade lagringsperioder. Lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Dataöverföring vid ingående av avtal för onlinebutiker, återförsäljare och varuutskick

Om du beställer varor från oss kommer vi att vidarebefordra dina personuppgifter till det transportföretag som ansvarar för leveransen och till den betaltjänstleverantör som är ansvarig för att hantera betalningen. Endast data som respektive tjänsteleverantör behöver för att fullgöra sin uppgift kommer att släppas. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 (1) (b) GDPR, som tillåter behandling av uppgifter för att fullgöra ett avtal eller för att vidta åtgärder innan ett avtal ingås. Om du har gett ditt samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR kommer vi att vidarebefordra din e-postadress till transportföretaget som ansvarar för leveransen så att de kan informera dig via e-post om fraktstatusen för din beställa ; Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Dataöverföring vid ingående av avtal om tjänster och digitalt innehåll

Vi överför endast personuppgifter till tredje part om detta är nödvändigt i samband med avtalshantering, till exempel till den bank som har uppdraget att hantera betalningen.

Datan kommer inte att överföras vidare, eller endast om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. Dina uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part utan ditt uttryckliga medgivande, till exempel för reklamändamål.

Grunden för databehandling är artikel 6 punkt 1 lit b GDPR, som tillåter behandling av data för att fullgöra ett avtal eller åtgärder före avtal.

Betalningstjänster

Vi integrerar betalningstjänster från tredje part på vår webbplats. Om du gör ett köp från oss kommer dina betalningsuppgifter (t.ex. namn, betalningsbelopp, kontouppgifter, kreditkortsnummer) att behandlas av betaltjänstleverantören i syfte att behandla betalningen. Respektive avtals- och dataskyddsbestämmelser för respektive leverantör gäller för dessa transaktioner. Betaltjänstleverantörerna används på grundval av artikel 6 paragraf 1 lit b GDPR (avtalshantering) och för att en betalningsprocess ska vara så smidig, bekväm och säker som möjligt (artikel 6 punkt 1 lit). .f GDPR). I den mån ditt samtycke begärs för vissa åtgärder är artikel 6 (1) (a) GDPR den rättsliga grunden för databehandling; Samtycke kan återkallas när som helst för framtiden.

Vi använder följande betaltjänster/betaltjänstleverantörer på denna webbplats:

Paypal

Leverantören av denna betaltjänst är PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (nedan kallat “PayPal”).

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www . paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Detaljer finns i PayPals sekretesspolicy: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Betaltjänstens leverantör är Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Du hittar Apples sekretesspolicy på: https://www. apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Leverantör är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Du hittar Googles sekretesspolicy här: https://policies.google.com/privacy.

Ränder

Leverantören för kunder inom EU är Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irland (nedan kallat “Stripe”).

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://stripe.com/de/privacy och https://stripe.com/de/guides/ allmän -dataskyddsförordning.

Du kan läsa detaljer om detta i Stripes dataskyddsdeklaration under följande länk: https: // stripe.com/de/privacy.

Betalningsdirekt

Leverantören av denna betaltjänst är Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallat “Paydirekt”). Om du gör betalningen med Paydirekt samlar Paydirekt in olika transaktionsuppgifter och skickar dem vidare till den bank som du är registrerad hos Paydirekt hos. Utöver de uppgifter som krävs för betalningen kan Paydirekt samla in ytterligare uppgifter som en del av transaktionsbehandlingen, såsom t.ex. Leveransadress eller enskilda varor i varukorgen. Paydirekt autentiserar sedan transaktionen med den autentiseringsprocedur som finns lagrad på banken för detta ändamål. Betalningsbeloppet kommer sedan att överföras från ditt konto till vårt konto. Varken vi eller tredje part har tillgång till dina kontouppgifter. Detaljer om betalning med Paydirekt finns i de allmänna villkoren och dataskyddsbestämmelserna för Paydirekt under: https ://www.paydirekt.de/agb/index.html.

omedelbar överföring

Leverantören av denna betaltjänst är Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München (nedan kallat “Sofort GmbH”). Med hjälp av proceduren “Sofortüberweisung” får vi en betalningsbekräftelse från Sofort GmbH i realtid och kan omedelbart börja uppfylla våra åtaganden. Om du har bestämt dig för att använda betalningsmetoden “Sofortüberweisung”, skicka PIN-koden och ett giltigt TAN till Sofort GmbH, som de kan använda för att logga in på ditt onlinebankkonto. Sofort GmbH kontrollerar automatiskt ditt kontosaldo efter att ha loggat in och utför överföringen till oss med det TAN du skickade. Den skickar sedan omedelbart en transaktionsbekräftelse till oss. Efter inloggning kontrolleras automatiskt din försäljning, kreditgränsen för checkräkningskrediten och förekomsten av andra konton och deras saldon. Förutom PIN-koden och TAN:t överförs betalningsuppgifterna du anger samt personuppgifterna till Sofort GmbH. Dina personuppgifter inkluderar för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och andra uppgifter som krävs för betalningshantering. Överföringen av dessa uppgifter är nödvändig för att fastställa din identitet utan tvekan och för att förhindra försök till bedrägeri. Detaljer om betalning med omedelbar överföring finns på följande länkar: https://www .sofort.de /datenschutz.html och https://www.klarna .com/sofort /.

Amazon Pay

Leverantören av denna betaltjänst är Amazon Payments Europe SCA, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxemburg.

Information om hur din data hanteras finns i Amazon Pays dataskyddsdeklaration under följande länk: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

Leverantören av denna betaltjänst är paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (nedan kallat “giropay”).

Detaljer finns i giropays dataskyddsdeklaration: https:// www. paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Leverantören av denna betaltjänst är American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Tyskland (nedan kallat “American Express”).

American Express kan överföra data till sitt moderbolag i USA. Dataöverföring till USA baseras på de bindande företagsreglerna. Detaljer finns här: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

För mer information, se American Express sekretesspolicy: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Leverantören av denna betaltjänst är Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgien (nedan kallat “Mastercard”).

Mastercard kan överföra data till sitt moderbolag i USA. Dataöverföring till USA baseras på Mastercards bindande företagsregler. Detaljer finns här: https://www.mastercard.de / de-de/datenschutz.html och https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISUM

Leverantören av denna betaltjänst är Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, Storbritannien (nedan kallat “VISA”).

Storbritannien anses vara ett säkert tredjeland när det gäller dataskydd. Det betyder att Storbritannien har en dataskyddsnivå som motsvarar dataskyddsnivån i EU.

VISA kan överföra data till sitt moderbolag i USA. Dataöverföringen till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.visa.de/Användarvillkor/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-srechtigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

För mer information, se VISA:s sekretesspolicy: https ://www.visa.de/bedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Ljud- och videokonferenser

Databehandling

Vi använder onlinekonferensverktyg bland annat för att kommunicera med våra kunder. De specifika verktyg vi använder listas nedan. Om du kommunicerar med oss via video- eller ljudkonferens via Internet kommer dina personuppgifter att registreras och behandlas av oss och leverantören av respektive konferensverktyg.

Konferensverktygen samlar in all data som du tillhandahåller/använder för att använda verktygen (e-postadress och/eller ditt telefonnummer). Vidare behandlar konferensverktygen konferensens varaktighet, start och slut (tid) för deltagande i konferensen, antal deltagare och annan “kontextinformation” i samband med kommunikationsprocessen (metadata).

Dessutom behandlar leverantören av verktyget all teknisk data som krävs för att bearbeta onlinekommunikation. Detta inkluderar särskilt IP-adresser, MAC-adresser, enhets-ID:n, enhetstyp, operativsystemtyp och version, klientversion, kameratyp, mikrofon eller högtalare och anslutningstyp.

Om innehåll utbyts, laddas upp eller görs tillgängligt på annat sätt inom verktyget, lagras detta även på verktygsleverantörens servrar. Sådant innehåll inkluderar men är inte begränsat till molninspelningar, chatt/snabbmeddelanden, röstmeddelanden, uppladdade foton och videor, filer, whiteboards och annan information som delas när du använder tjänsten.

Observera att vi inte har fullt inflytande på databehandlingen av de verktyg som används. Våra alternativ är till stor del baserade på respektive leverantörs företagspolicy. Ytterligare information om databehandling av konferensverktygen finns i dataskyddsdeklarationerna för de använda verktygen, som vi har listat nedan i denna text.

Syfte och rättslig grund

Konferensverktygen används för att kommunicera med potentiella eller befintliga avtalspartner eller för att erbjuda vissa tjänster till våra kunder (Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO). Dessutom tjänar användningen av verktygen till att generellt förenkla och påskynda kommunikationen med oss eller vårt företag (berättigat intresse i den mening som avses i Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO). Om samtycke har begärts kommer verktygen i fråga att användas på grundval av detta samtycke; samtycket kan återkallas när som helst med verkan för framtiden.

Lagringstid

Datan som samlas in direkt av oss via video- och konferensverktygen kommer att raderas från våra system så snart du ber oss att radera den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller. Sparade cookies finns kvar på din slutenhet tills du raderar dem. Obligatoriska lagstadgade lagringsperioder förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande på hur länge dina uppgifter lagras av operatörerna av konferensverktygen för deras egna syften. För mer information, kontakta operatörerna av konferensverktygen direkt.

Använda konferensverktyg

Vi använder följande konferensverktyg:

Microsoft Teams

Vi använder Microsoft Teams. Leverantören är Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland. Detaljer om databehandling finns i Microsoft Teams dataskyddsdeklaration: https: //privacy. microsoft.com/de-de/privacystatement.

Beställningsbearbetning

Vi har slutit ett orderhanteringsavtal (AVV) för användning av ovan nämnda tjänst. Detta är ett kontrakt som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, som säkerställer att personuppgifterna för våra webbplatsbesökare endast behandlas enligt våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

11. Egna tjänster

Hantering av sökandedata

Vi erbjuder dig möjligheten att ansöka till oss (t.ex. via e-post, per post eller via onlineansökningsformuläret). I det följande kommer vi att informera dig om omfattningen, syftet och användningen av dina personuppgifter som samlas in som en del av ansökningsprocessen. Vi försäkrar dig om att dina uppgifter kommer att samlas in, behandlas och användas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning och alla andra lagstadgade bestämmelser, och att dina uppgifter kommer att behandlas som strikt konfidentiella.

Omfattning och syfte med datainsamling

Om du skickar en ansökan till oss kommer vi att behandla dina tillhörande personuppgifter (t.ex. kontakt- och kommunikationsuppgifter, ansökningshandlingar, anteckningar från anställningsintervjuer etc.), i den mån det är nödvändigt för att besluta om upprättandet av ett anställningsförhållande krävs. Den rättsliga grunden för detta är § 26 BDSG enligt tysk lag (inledande av ett anställningsförhållande), Artikel 6 Stycke 1 lit b GDPR (allmän kontraktsinitiering) och – om du har gett ditt samtycke – Artikel 6 Stycke 1 lit a GDPR . Samtycket kan när som helst återkallas. Dina personuppgifter kommer endast att vidarebefordras inom vårt företag till personer som är involverade i behandlingen av din ansökan.

Om ansökan godkänns kommer uppgifterna du lämnar att lagras i våra databehandlingssystem på grundval av Section 26 BDSG och Artikel 6 Stycke 1 lit b GDPR i syfte att utföra anställningsförhållandet.

Datalagringsperiod

Om vi inte kan ge dig ett jobberbjudande, du avslår ett jobberbjudande eller drar tillbaka din ansökan, förbehåller vi oss rätten att behandla de uppgifter du har överfört på grundval av våra legitima intressen (Art. 6 Para. 1 lit. . f GDPR) som ska förvaras hos oss i upp till 6 månader från slutet av ansökningsprocessen (avslag eller återkallande av ansökan). Uppgifterna kommer då att raderas och de fysiska ansökningshandlingarna kommer att förstöras. Lagringen fungerar särskilt som bevis vid en rättslig tvist. Om det är uppenbart att uppgifterna kommer att krävas efter att 6-månadersperioden har löpt ut (t.ex. på grund av en förestående eller pågående rättslig tvist), kommer den endast att raderas om syftet med ytterligare lagring inte längre gäller.

Längre lagring kan också ske om du har gett ditt samtycke (Art. 6 Para. 1 lit. a GDPR) eller om lagstadgade lagringsförpliktelser förhindrar radering.

Inkludering i sökandepoolen

Om vi inte ger dig ett jobberbjudande kan det finnas möjlighet att inkludera dig i vår pool av sökande. Om du blir antagen kommer alla handlingar och information från ansökan att överföras till sökandepoolen för att kunna kontakta dig vid lämpliga lediga platser.

Inkludering i poolen av sökande sker uteslutande på grundval av ditt uttryckliga samtycke (artikel 6 (1) (a) GDPR). Att ge ditt samtycke är frivilligt och har ingen koppling till den pågående ansökningsprocessen. Den berörda personen kan när som helst återkalla sitt samtycke. I detta fall kommer uppgifterna att raderas oåterkalleligt från sökandepoolen, förutsatt att det inte finns några juridiska skäl för lagring.

Uppgifterna från sökandepoolen kommer att raderas oåterkalleligt senast två år efter att samtycket har getts.

Våra framträdanden i sociala medier

Denna dataskyddsförklaring gäller för följande framträdanden i sociala medier

Databehandling av sociala nätverk

Vi har offentligt tillgängliga profiler på sociala nätverk. De enskilda sociala nätverk vi använder finns nedan.

Sociala nätverk som Facebook, Twitter, etc. kan vanligtvis analysera ditt användarbeteende heltäckande om du besöker deras webbplats eller en webbplats med integrerat innehåll i sociala medier (t.ex. Gilla-knappar eller reklambanner). Att besöka vår närvaro på sociala medier utlöser många dataskyddsrelaterade behandlingar. I detalj:

Om du är inloggad på ditt sociala mediekonto och besöker vår närvaro på sociala medier, kan operatören av sociala medieportalen tilldela detta besök till ditt användarkonto. Under vissa omständigheter kan dock dina personuppgifter även registreras om du inte är inloggad eller inte har ett konto hos respektive sociala medieportal. I det här fallet samlas dessa data in, till exempel via cookies som lagras på din slutenhet eller genom att registrera din IP-adress.

Med hjälp av den data som samlas in på detta sätt kan operatörerna av sociala medieportaler skapa användarprofiler där dina preferenser och intressen lagras. På så sätt kan intressebaserad reklam visas för dig både inom och utanför respektive närvaro i sociala medier. Om du har ett konto hos respektive sociala nätverk kan intressebaserad annonsering visas på alla enheter som du är inloggad eller inloggad på.

Observera också att vi inte kan spåra alla bearbetningsoperationer på sociala medieportaler. Beroende på leverantör kan ytterligare bearbetningsoperationer därför utföras av operatörerna av sociala medieportaler. Detaljer finns i användarvillkoren och dataskyddsbestämmelserna för respektive sociala medieportaler.

Rättslig grund

Våra framträdanden i sociala medier bör säkerställa största möjliga närvaro på Internet. Detta är ett berättigat intresse i den mening som avses i artikel 6.1 (f) GDPR. Analysprocesserna som initieras av de sociala nätverken kan baseras på olika rättsliga grunder, som måste specificeras av operatörerna av de sociala nätverken (t.ex. samtycke i den mening som avses i artikel 6.1 lit. a DSGVO).

Ansvarig person och hävdande av rättigheter

Om du besöker någon av våra närvaro på sociala medier (t.ex. Facebook), är vi tillsammans med operatören av den sociala medieplattformen ansvariga för de databehandlingsoperationer som utlöses under detta besök. I princip kan du utöva dina rättigheter (information, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataöverföring och klagomål) både mot oss liksom operatören av respektive sociala medieportal (t.ex. vs. Facebook).

Observera att trots gemensamt ansvar med operatörerna av sociala medieportaler har vi inte fullt inflytande över databehandlingsverksamheten på sociala medieportaler. Våra alternativ är till stor del baserade på respektive leverantörs företagspolicy.

Lagringstid

Datan som samlas in direkt av oss via närvaron på sociala medier kommer att raderas från våra system så snart du ber oss att radera den, återkalla ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller. Sparade cookies finns kvar på din slutenhet tills du raderar dem. Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagringsperioder – förblir opåverkade.

Vi har inget inflytande på lagringstiden för dina uppgifter, som lagras av operatörerna av de sociala nätverken för deras egna syften. För detaljer, kontakta operatörerna för de sociala nätverken direkt (t.ex. i deras dataskyddsdeklaration, se nedan).

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst kostnadsfritt få information om ursprung, mottagare och syfte med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att invända, mot dataportabilitet och att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten. Du kan också begära rättelse, blockering, radering och, under vissa omständigheter, begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Sociala nätverk i detalj

Facebook

Vi har en profil på Facebook. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (nedan kallat Meta). Enligt Meta kommer de insamlade uppgifterna även att överföras till USA och andra tredje länder.

Vi har ingått ett samarbetsavtal (Controller Addendum) med Meta. Detta avtal definierar vilka databehandlingar vi eller Meta ansvarar för när du besöker vår Facebooksida. Du kan se detta avtal på följande länk: https://www.facebook .com/legal/terms/page_controller_addendum.

Du kan justera dina annonseringsinställningar oberoende i ditt användarkonto. För att göra detta, klicka på följande länk och logga in: https ://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a> och https://de-de.facebook.com/ hjälp /566994660333381.

För mer information, se Facebooks sekretesspolicy: https://www.facebook .com/about/privacy/.

Instagram

Vi har en profil på Instagram. Leverantören av denna tjänst är Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a>, https://help.instagram.com/519522125107875 och < a href="https://de-de.facebook.com/help/566994660333381" target="_blank" rel="noopener noreferrer">https://de-de.facebook.com/help/5669946660333381.

Information om hur de hanterar dina personuppgifter finns i Instagrams dataskyddsdeklaration: https :/ /help.instagram.com/519522125107875.

XING

Vi har en profil på XING. Leverantören är New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Tyskland. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i XING dataskyddsdeklaration: https :// privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Vi har en profil på LinkedIn. Leverantören är LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland. LinkedIn använder reklamcookies.

Om du vill inaktivera LinkedIns reklamcookies, använd följande länk: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Dataöverföring till USA baseras på EU-kommissionens standardavtalsklausuler. Detaljer finns här: https://www.linkedin.com/legal / l/dpa och https://www. linkedin .com/legal/l/eu-sccs.

Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i LinkedIns dataskyddsdeklaration: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Vi har en profil på YouTube. Leverantören är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Detaljer om hur de hanterar dina personuppgifter finns i YouTubes dataskyddsdeklaration: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.