Zásady ochrany osobních údajů

1. Ochrana dat na první pohled

Obecné poznámky

Následující upozornění poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou všechny údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Podrobné informace o předmětu ochrany údajů naleznete v našem prohlášení o ochraně údajů pod tímto textem.

Sběr dat na tomto webu

Kdo je odpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje naleznete v části „Poznámka o odpovědném orgánu“ tohoto prohlášení o ochraně údajů.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Na jedné straně se vaše údaje shromažďují, když nám je sdělíte. To může být např. nakládat s údaji, které zadáte do kontaktního formuláře.

Další údaje shromažďují naše IT systémy automaticky nebo s vaším souhlasem, když navštívíte web. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tato data se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tento web.

K čemu vaše data používáme?

Některá data se shromažďují, aby bylo zajištěno, že web bude poskytován bez chyb. Další data lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká máte práva ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požádat o opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste udělili souhlas se zpracováním údajů, můžete tento souhlas kdykoli do budoucna odvolat. Máte také právo za určitých okolností požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Kromě toho máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.

V souvislosti s tímto nebo jinými dotazy na téma ochrany údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Nástroje Analytics a nástroje třetích stran

Když navštívíte tuto webovou stránku, vaše chování při surfování může být statisticky vyhodnoceno. To se provádí hlavně pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech naleznete v následujícím prohlášení o ochraně dat.

2. hostování

Obsah našich webových stránek hostujeme u následujícího poskytovatele:

Hetzner

Poskytovatelem je Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen (dále jen Hetzner).

Podrobnosti naleznete v prohlášení společnosti Hetzner o ochraně údajů: https:// www. hetzner.com/de/rechts/datenschutz.

Hetzner se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivější. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

3. Obecné informace a povinné informace

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelé těchto stránek berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji zacházíme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Když používáte tento web, shromažďují se různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Také vysvětluje, jak a za jakým účelem se to děje.

Rádi bychom upozornili, že přenos dat na internetu (např. při komunikaci e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat proti přístupu třetích stran není možná.

Poznámka o odpovědném orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

Erwin Müller GmbH
Breslauer Strasse 34-38
49808 Lingen (Ems)
Německo

Telefon: +49 591 9140-0
E-mail: info@emco.de

Odpovědným orgánem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo společně s jinými rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. jména, e-mailové adresy atd.).< /p>

Doba uložení

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uchovávání, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud podáte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě bude smazání provedeno, jakmile tyto důvody pominou.

Obecné informace o právním základu zpracování údajů na této webové stránce

Pokud jste souhlasili se zpracováním údajů, zpracováváme vaše osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a GDPR s tím, že zvláštní kategorie údajů podle čl. 9 odst. 1 GDPR jsou zpracováno. V případě výslovného souhlasu s předáním osobních údajů do třetích zemí je zpracování údajů založeno také na čl. 49 odst. 1 písm. a) GDPR. Pokud jste souhlasili s ukládáním souborů cookie nebo s přístupem k informacím na vašem koncovém zařízení (např. prostřednictvím otisků prstů zařízení), zpracování údajů je také založeno na § 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud jsou vaše údaje nutné ke splnění smlouvy nebo k provedení předsmluvních opatření, zpracováváme vaše údaje na základě článku 6 (1) (b) GDPR. Dále zpracováváme vaše údaje, pokud jsou povinny splnit zákonnou povinnost na základě článku 6 (1) (c) GDPR. Zpracování údajů může probíhat také na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. Následující odstavce tohoto prohlášení o ochraně údajů poskytují informace o příslušných právních základech v každém jednotlivém případě.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Jmenovali jsme pověřence pro ochranu osobních údajů.

ecoprotec GmbH
Pan Rolf Obermeier
Pamplonastrasse 19, 33106 Paderborn

Telefon: +49 5251 – 877 8880
E-mail: datenschutz@emco.de

Poznámka k přenosu dat do USA a dalších třetích zemí

Používáme nástroje od společností se sídlem v USA nebo jiných zemích, které nejsou bezpečné pro ochranu dat. Pokud jsou tyto nástroje aktivní, mohou být vaše osobní údaje přeneseny do těchto třetích zemí a tam zpracovány. Rádi bychom upozornili, že v těchto zemích nelze zaručit žádnou úroveň ochrany údajů srovnatelnou s EU. Například americké společnosti jsou povinny poskytnout osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli vy jako dotčená osoba podniknout právní kroky. Nelze tedy vyloučit, že orgány USA (např. tajné služby) budou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje na serverech USA pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování údajů je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Souhlas, který jste již poskytli, můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů, které probíhalo do odvolání, zůstává odvoláním nedotčeno.

Právo vznést námitku proti shromažďování údajů ve zvláštních případech a přímou reklamu (článek 21 GDPR)

POKUD JE ZPRACOVÁNÍ DAT ZALOŽENO NA ČL. 6 ABS. 1 LIT. E NEBO F GDPR, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ TĚCHTO USTANOVENÍ. PŘÍSLUŠNÝ PRÁVNÍ ZÁKLAD, NA KTERÉM JE ZPRACOVÁNÍ ZALOŽENO, NALEZNETE V TĚCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ. POKUD VZNESNETE NÁMITKU, NEBUDEME JIŽ ZPRACOVÁVAT VAŠE ÚČASTNÉ OSOBNÍ ÚDAJE, POKUD NEMŮŽEME PROKÁZAT KOMPLEXNÍ OCHRANNÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEPÍNAJÍ VAŠE ZÁJMY, PRÁVA A SVOBODY, NEBO JE ZPRACOVÁNÍ ZA ÚČELEM LEGJERDEF. K ČLÁNKU 21 (1) GDPR).

POKUD JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY PRO PŘÍMOU REKLAMU, MÁTE PRÁVO KDYKOLI VZnést námitku proti ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČELY TAKOVÉ REKLAMY; TOTO PLATÍ TAKÉ PRO PROFILOVÁNÍ V ROZSAHU SOUVISEJÍCÍM S TAKOVOU PŘÍMOU REKLAMI. POKUD PODÁTE NÁMITKU, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE JIŽ NEBUDOU POUŽÍVÁNY PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (NÁMITKA PODLE ČL. 21 (2) GDPR).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména v členském státě jejich obvyklého bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení. Právo podat stížnost nemá vliv na jiné správní nebo soudní opravné prostředky.

Právo na přenositelnost dat

Údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, máte právo předat vám nebo třetí straně v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímý přenos údajů jiné odpovědné osobě, bude to provedeno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

Informace, opravy a mazání

Máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů kdykoli v rámci příslušných zákonná ustanovení. V souvislosti s tímto a dalšími dotazy na téma osobních údajů nás můžete kdykoli kontaktovat.

Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

 • Pokud zpochybníte přesnost vašich osobních údajů, které uchováváme, obvykle potřebujeme čas na ověření. Po dobu trvání vyšetření máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
 • Pokud ke zpracování vašich osobních údajů došlo/probíhá nezákonně, můžete místo výmazu požádat o omezení zpracování údajů.
 • Pokud již vaše osobní údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k výkonu, obhajobě nebo uplatňování právních nároků, máte právo požadovat, aby bylo zpracování vašich osobních údajů místo výmazu omezeno.
 • Pokud jste podali námitku v souladu s čl. 21 odst. 1 GDPR, musí být zváženy vaše a naše zájmy. Dokud není zřejmé, čí zájmy převažují, máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.

Pokud jste omezili zpracování svých osobních údajů, mohou být tyto údaje – kromě jejich uložení – použity pouze s vaším souhlasem nebo k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby popř. z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo členského státu.

Šifrování SSL nebo TLS

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám posíláte jako provozovateli stránek, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám posíláte, nemohou být čtena třetími stranami.

Šifrované platební transakce na tomto webu

Pokud existuje povinnost zaslat nám po uzavření zpoplatněné smlouvy vaše platební údaje (např. číslo účtu pro povolení inkasa), budou tyto údaje vyžadovány pro zpracování platby.

Platební transakce pomocí běžných platebních prostředků (Visa/MasterCard, inkaso) jsou prováděny výhradně prostřednictvím šifrovaného připojení SSL nebo TLS. Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Při šifrované komunikaci nemohou být vaše platební údaje, které nám předáváte, čteny třetími stranami.

Námitka proti propagačním e-mailům

Tímto nesouhlasíme s používáním kontaktních údajů zveřejněných v rámci povinnosti tiráž k zasílání nevyžádaných reklamních a informačních materiálů. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádané reklamy, jako jsou spamové e-maily.

4. Sběr dat na tomto webu

Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané “cookies”. Cookies jsou malé datové balíčky a nepoškozují vaše koncové zařízení. Jsou uloženy na vašem koncovém zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (session cookies), nebo trvale (trvalé cookies). Soubory cookie relace se po vaší návštěvě automaticky vymažou. Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je sami nesmažete nebo dokud je automaticky neodstraní váš webový prohlížeč.

Soubory cookie mohou pocházet od nás (soubory cookie první strany) nebo od společností třetích stran (takzvané soubory cookie třetích stran). Soubory cookie třetích stran umožňují integraci určitých služeb od společností třetích stran v rámci webových stránek (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné soubory cookie lze použít k vyhodnocení chování uživatelů nebo k reklamním účelům.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace, k poskytování určitých funkcí, které chcete (např. pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webových stránek (např. soubory cookie pro měření návštěvnosti webu). (nezbytné soubory cookie) se ukládají na na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, není-li stanoven jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání nezbytných cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování jeho služeb. Pokud byl požadován souhlas s ukládáním cookies a srovnatelných technologií rozpoznávání, probíhá zpracování výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO a § 25 odst. 1 TTDSG); souhlas lze kdykoli odvolat.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a povolili soubory cookie pouze v jednotlivých případech, akceptovali soubory cookie pro určité případy nebo je obecně vyloučili a aktivovali automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Pokud jsou soubory cookie deaktivovány, může být funkce této webové stránky omezena.

Jaké soubory cookie a služby se na tomto webu používají, můžete zjistit v tomto prohlášení o ochraně údajů.

Souhlas s Usercentrics

Tato webová stránka používá technologii souhlasu Usercentrics k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k dokumentování tohoto v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 Mnichov, web: https:// usercentrics .com/de/ (dále jen „Usercentrics“).

Když vstoupíte na naše webové stránky, do Usercentrics se přenesou následující osobní údaje:

 • Váš souhlas(y) nebo odvolání souhlasu(ů)
 • Vaše IP adresa
 • Informace o vašem prohlížeči
 • Informace o vašem zařízení
 • Čas vaší návštěvy webu

Usercentrics také ukládá soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby vám mohl přidělit udělený souhlas nebo jej odvolat. Údaje shromážděné tímto způsobem jsou uloženy, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymažete sami soubor cookie Usercentrics nebo dokud přestane platit účel uložení údajů. Povinné zákonné požadavky na uchovávání zůstávají nedotčeny.

Usercentrics se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním určitých technologií. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Souhlas s ConsentManager

Naše webové stránky používají technologii souhlasu ConsentManager k získání vašeho souhlasu s ukládáním určitých souborů cookie na vašem koncovém zařízení nebo s používáním určitých technologií a k dokumentování tohoto v souladu s předpisy o ochraně údajů. Poskytovatelem této technologie je Jaohawi AB, Håltegelvägen 1b, 72348 Västerås, Švédsko, web: https:// www .consentmanager.de (dále jen „ConsentManager“).

Když vstoupíte na naši webovou stránku, vytvoří se spojení se servery ConsentManager za účelem získání vašeho souhlasu a dalších vysvětlení pro používání souborů cookie. ConsentManager poté uloží soubor cookie do vašeho prohlížeče, aby bylo možné přiřadit souhlas, který jste poskytli, nebo jej odvolat. Takto shromážděné údaje jsou uchovávány, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, vymažete sami cookie poskytovatele správce souhlasu nebo dokud přestane platit účel uložení údajů. Povinné zákonné požadavky na uchovávání zůstávají nedotčeny.

ConsentManager se používá k získání zákonem požadovaného souhlasu s používáním souborů cookie. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Soubory protokolu serveru

Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace v takzvaných souborech protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jsou to:

 • Typ prohlížeče a verze prohlížeče
 • Použitý operační systém
 • Adresa URL odkazující stránky
 • Název hostitele přistupujícího počítače
 • Čas požadavku serveru
 • IP adresa

Tato data nejsou sloučena s jinými zdroji dat.

Shromažďování těchto údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. Provozovatel webu má oprávněný zájem na technicky bezchybné prezentaci a optimalizaci jeho webu – k tomu musí být zaznamenány protokolové soubory serveru.

Kontaktní formulář

Pokud nám zašlete dotazy prostřednictvím kontaktního formuláře, vaše údaje z poptávkového formuláře, včetně kontaktních údajů, které jste tam uvedli, uložíme za účelem zpracování dotazu a pro případ následných dotazů. Tyto údaje nepředáme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které zadáte do kontaktního formuláře, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

uložena a zpracována za účelem vyřízení Vaší žádosti. Tyto údaje nepředáme bez vašeho souhlasu.

Tyto údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, pokud váš požadavek souvisí s plněním smlouvy nebo je nezbytný k provedení předsmluvních opatření. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na efektivním zpracování nám adresovaných dotazů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo na vašem souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR) pokud byl dotazován; souhlas lze kdykoli odvolat.

Údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím žádostí o kontakt, u nás zůstanou, dokud nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat (např. po zpracování vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení – zejména zákonná doba uchovávání – zůstávají nedotčena.

Používání chatbotů

Ke komunikaci s vámi používáme chatboty. Chatboti jsou schopni reagovat na vaše dotazy a další vstupy bez lidské pomoci. Za tímto účelem chatboti kromě vašich záznamů analyzují další data, aby mohli poskytnout vhodné odpovědi (např. jména, e-mailové adresy a další kontaktní údaje, zákaznická čísla a další identifikátory, objednávky a historie chatů). Kromě toho lze prostřednictvím chatbota zaznamenávat vaši IP adresu, soubory protokolu, informace o poloze a další metadata. Tato data jsou uložena na serverech poskytovatele chatbota.

Na základě shromážděných údajů lze vytvořit uživatelské profily. Kromě toho mohou být údaje použity k zobrazování zájmově orientované reklamy, pokud jsou splněny další zákonné podmínky (zejména souhlas). Za tímto účelem mohou být chatboti propojeni s analytickými a reklamními nástroji.

Shromážděná data lze také použít ke zlepšení našich chatbotů a jejich reakce (strojové učení).

Údaje, které zadáváte v rámci komunikace, zůstanou u nás nebo u operátora chatbota, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat (např. po vašem dotazu). Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Právním základem pro používání chatbotů je článek 6(1)(b) GDPR, pokud je chatbot použit k zahájení nebo plnění smlouvy. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Ve všech ostatních případech je použití založeno na našem oprávněném zájmu na co nejefektivnější komunikaci se zákazníkem (čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO).

Crisp Chat

Poskytovatel je Crisp IM SAS, 2 Boulevard de Launay, 44100 Nantes, Francie (dále jen Crisp).

V rámci interakce s vámi zpracovává Crisp mimo jiné veřejně viditelné informace z vašich profilů na sociálních sítích, vaše chování při navigaci na našem webu, vaši historii chatu, další zadaná data a protokolová data (IP adresa, použitý prohlížeč , atd.).

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Crisp naleznete zde: https://crisp.chat/en/privacy.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Microsoft Bookings

Můžete si s námi domluvit schůzku na našich webových stránkách. K rezervaci schůzek používáme Microsoft Bookings. Poskytovatelem je Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko, https://learn.microsoft.com/de-de/microsoft-365/bookings/?view=o365-worldwide.< /p>

Pro účely rezervace schůzky zadejte požadované údaje a požadované datum do poskytnuté masky. Zadané údaje budou použity pro plánování, implementaci a v případě potřeby pro následnou kontrolu jmenování. Údaje o schůzce jsou pro nás uloženy na serverech Microsoft Bookings, jejichž zásady ochrany osobních údajů si můžete prohlédnout zde: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

Údaje, které zadáte, u nás zůstanou, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, neodvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo pomine účel ukládání dat. Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Právním základem pro zpracování údajů je článek 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na tom, aby schůzky se zájemci a zákazníky byly co nekomplikované. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO a § 25 odst. . např. pro snímání otisků zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https : //learn.microsoft.com/de-de/compliance/regulatory/offering-eu-model-clauses.

Registrace na tomto webu

Můžete se zaregistrovat na této webové stránce a používat další funkce na této stránce. Údaje zadané k tomuto účelu používáme pouze za účelem využití příslušné nabídky nebo služby, pro kterou jste se zaregistrovali. Povinné údaje požadované při registraci musí být uvedeny v plném rozsahu. Jinak registraci odmítneme.

V případě důležitých změn, jako je rozsah nabídky nebo technicky nutné změny, budeme vás tímto způsobem informovat na e-mailovou adresu uvedenou při registraci.

Údaje zadané při registraci jsou zpracovávány za účelem realizace uživatelského vztahu založeného registrací a v případě potřeby pro uzavírání dalších smluv (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO).

Údaje shromážděné během registrace budou u nás uloženy, dokud budete registrováni na této webové stránce, a poté budou vymazány. Zákonná období uchování zůstávají nedotčena.

Funkce komentářů na tomto webu

Pro funkci komentáře na této stránce budou kromě vašeho komentáře uloženy informace o čase vytvoření komentáře, vaše e-mailová adresa a, pokud nepřispíváte anonymně, uživatelské jméno, které jste si vybrali.

Uložení IP adresy

Naše funkce komentářů ukládá IP adresy uživatelů, kteří píší komentáře. Protože komentáře na tomto webu před jejich aktivací nekontrolujeme, potřebujeme tato data, abychom mohli podniknout kroky proti autorovi v případě porušení zákona, jako jsou urážky nebo propaganda.

Přihlášení k odběru komentářů

Jako uživatel webu se můžete po registraci přihlásit k odběru komentářů. Obdržíte potvrzovací e-mail pro ověření, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy. Z této funkce se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím odkazu v informačních e-mailech. V tomto případě budou vymazány údaje zadané při přihlášení k odběru komentářů; pokud jste nám tyto údaje předali pro jiné účely a jinde (např. přihlášení k odběru newsletteru), tyto údaje nám zůstanou.

Doba uložení komentářů

Komentáře a související data budou uloženy a zůstanou na této webové stránce, dokud nebude komentovaný obsah zcela smazán nebo nebude nutné komentáře smazat z právních důvodů (např. urážlivé komentáře).

Právní základ

Komentáře jsou uloženy na základě vašeho souhlasu (článek 6 (1) (a) GDPR). Jakýkoli souhlas, který jste poskytli, můžete kdykoli odvolat. Stačí nám neformální zpráva e-mailem. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

ProvenExpert

Na tento web jsme integrovali pečeť hodnocení ProvenExpert. Poskytovatelem je Expert Systems AG, Quedlinburger Str. 1, 10589 Berlin, https://www.provenexpert. com .

Pečeť ProvenExpert nám umožňuje zobrazovat zákaznické recenze, které byly společnosti ProvenExpert o naší společnosti zaslány, v pečeti na našich webových stránkách. Když navštívíte naše webové stránky, vytvoří se spojení s ProvenExpert, takže ProvenExpert může určit, že jste navštívili naše webové stránky. Kromě toho ProvenExpert zaznamená vaše jazyková nastavení, aby se pečeť zobrazila ve vybraném národním jazyce.

ProvenExpert se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejsrozumitelnější prezentaci zákaznických hodnocení. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

5. Sociální média

Facebook

Na této webové stránce jsou integrovány prvky sociální sítě Facebook. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku se ale shromážděná data přenášejí i do USA a dalších třetích zemí.

Přehled prvků sociálních médií na Facebooku naleznete zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE.

Pokud je prvek sociální sítě aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Facebook. Facebook obdrží informaci, že jste navštívili tuto webovou stránku s vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko Facebook „To se mi líbí“, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah této webové stránky se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit vaši návštěvu tohoto webu k vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených údajů ani o tom, jak je Facebook používá. Více informací o tomto naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese: https:// de -de.facebook.com/privacy/explanation.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách a předávány Facebooku pomocí zde popsaného nástroje, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů ( čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů a jejich předávání Facebooku. Zpracování ze strany Facebooku po přeposlání není součástí společné odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text smlouvy naleznete na: https://www.facebook.com /legal /controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní za vydávání informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečným způsobem v souladu se zákonem o ochraně údajů. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku. Svá práva (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných na Facebooku můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a>, https://de-de.facebook.com/ help /566994660333381 a https://www.facebook.com/policy . php.

Twitter

Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Twitter. Tyto funkce poskytuje společnost Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irsko.

Pokud je prvek sociální sítě aktivní, naváže se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Twitter. Twitter tím dostává informace o vaší návštěvě tohoto webu. Pomocí Twitteru a funkce „Re-Tweet“ jsou navštívené webové stránky propojeny s vaším účtem Twitter a oznámeny ostatním uživatelům. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je Twitter používá. Další informace o tomto naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Twitteru na adrese: https://twitter.com/ de /privacy.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://gdpr . twitter.com/en/controller-to-controller-transfers.html.

Nastavení ochrany osobních údajů na Twitteru lze změnit v nastavení účtu na https://twitter .com/account/settings.

Instagram

Na této webové stránce jsou integrovány funkce služby Instagram. Tyto funkce nabízí Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Pokud je prvek sociální sítě aktivní, naváže se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Instagram. Instagram přijímá informace o vaší návštěvě tohoto webu.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu Instagram, můžete kliknutím na tlačítko Instagram propojit obsah tohoto webu s vaším profilem na Instagramu. To umožňuje Instagramu spojit vaši návštěvu tohoto webu s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je Instagram využívá.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách pomocí zde popsaného nástroje a předávány na Facebook nebo Instagram, jsme společně odpovědní my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. pro tuto Odpovědnost za zpracování údajů (článek 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů a jejich předávání na Facebook nebo Instagram. Zpracování ze strany Facebooku nebo Instagramu po předání není součástí společné odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text smlouvy naleznete na: https://www.facebook.com /legal /controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní za vydávání informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook nebo Instagram a za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečným způsobem v souladu se zákonem o ochraně údajů. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku a Instagramu. Svá práva (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných na Facebooku nebo Instagramu můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a>, https://help.instagram.com/519522125107875 a < a href=”https://de-de.facebook.com/help/566994660333381″ rel=”noopener noreferrer” target=”_blank”>https://de-de.facebook.com/help/566994660333381</ a >.

Další informace najdete v zásadách ochrany soukromí Instagramu: https:// instagram. com/about/legal/privacy/.

Tumblr

Tento web používá tlačítka a další prvky služby Tumblr. Poskytovatelem je Tumblr, Inc., 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, USA.

Pokud je prvek sociálních médií aktivní, vytvoří se přímé spojení mezi vaším koncovým zařízením a serverem Tumblr. Tumblr přijímá informace o vaší návštěvě tohoto webu.

Tlačítka Tumblr vám umožňují sdílet příspěvek nebo stránku na Tumblr nebo sledovat poskytovatele na Tumblr. Pokud vstoupíte na některou z našich webových stránek pomocí tlačítka Tumblr, prohlížeč naváže přímé spojení se servery Tumblr. Nemáme žádnou kontrolu nad množstvím dat, které Tumblr shromažďuje a přenáší pomocí tohoto pluginu. Podle aktuálního stavu bude přenášena IP adresa uživatele a URL příslušné webové stránky.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Tumblr na adrese: https:// www. tumblr.com/privacy/de.

LinkedIn

Tento web používá prvky sítě LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Při každém přístupu na stránku na tomto webu, která obsahuje prvky LinkedIn, se vytvoří spojení se servery LinkedIn. LinkedIn bude informován, že jste navštívili tento web se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Doporučit“ na LinkedIn a jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, LinkedIn může přiřadit vaši návštěvu tohoto webu vám a vašemu uživatelskému účtu. Rádi bychom upozornili, že my jako poskytovatel stránek nemáme žádné znalosti o obsahu přenášených dat ani o tom, jak je LinkedIn využívá.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62538/datenubertragung-aus-der-eu-dem-ewr-und-der-schweiz?lang = en

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na adrese: https: // www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

XING

Tento web používá prvky sítě XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Pokaždé, když je vyvolána jedna z našich stránek obsahujících prvky z XING, je navázáno spojení se servery XING. Pokud je nám známo, žádné osobní údaje nejsou uloženy. Zejména se neukládají žádné IP adresy ani se hodnotí chování při používání.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích.

Další informace o ochraně dat a tlačítku XING Share naleznete v prohlášení o ochraně dat XING na adrese: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection.

Pinterest

Na tomto webu používáme prvky sociální sítě Pinterest provozované společností Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Pokud vyvoláte stránku, která takový prvek obsahuje, váš prohlížeč naváže přímé spojení se servery Pinterest. Tento prvek sociálních médií přenáší data protokolu na server Pinterest v USA. Tato data protokolu mohou zahrnovat vaši IP adresu, adresu navštívených webových stránek, které také obsahují funkce Pinterestu, typ a nastavení prohlížeče, datum a čas požadavku, jak Pinterest používáte a soubory cookie.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba na základě čl. 6 odst. 1 písm.a GDPR a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je používání služby založeno na našem oprávněném zájmu o co nejširší viditelnost na sociálních sítích.

Další informace o účelu, rozsahu a dalším zpracování a použití údajů ze strany Pinterestu, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů Pinterestu: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

6. Analytické nástroje a reklama

Správce značek Google

Používáme Správce značek Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Tag Manager je nástroj, který můžeme použít k integraci sledovacích nebo statistických nástrojů a dalších technologií na naše webové stránky. Samotný Google Tag Manager nevytváří žádné uživatelské profily, neukládá žádné cookies a neprovádí žádné nezávislé analýzy. Slouží pouze pro správu a zobrazení přes něj integrovaných nástrojů. Správce značek Google však zaznamená vaši IP adresu, kterou lze také přenést do mateřské společnosti Google ve Spojených státech.

Správce značek Google se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na rychlé a snadné integraci a správě různých nástrojů na jeho webu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Google Analytics

Tato webová stránka využívá funkce webové analytické služby Google Analytics. Poskytovatelem je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Analytics umožňuje provozovateli webu analyzovat chování návštěvníků webu. Provozovatel webu dostává různé údaje o používání, jako např. Zobrazení stránky, délka pobytu, použité operační systémy a původ uživatele. Tato data jsou shrnuta v uživatelském ID a přiřazena příslušnému koncovému zařízení návštěvníka webu.

Kromě toho můžeme používat Google Analytics a další. Zaznamenávejte pohyby a kliknutí myši a posouvání. Kromě toho používá Google Analytics různé přístupy k modelování k doplnění zaznamenaných souborů dat a k analýze dat využívá technologie strojového učení.

Google Analytics používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky zařízení). Informace shromážděné společností Google o používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají.

Použití této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR a paragrafem 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/ podniky /controllerterms/mccs/.

Anonymizace IP adresy

Na tomto webu jsme aktivovali funkci anonymizace IP adresy. V důsledku toho bude vaše IP adresa společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím přenosem do USA. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa odeslána na server Google v USA a tam zkrácena. Jménem provozovatele tohoto webu bude Google používat tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu. IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji Google.

plugin prohlížeče

Společnosti Google můžete zabránit ve shromažďování a zpracovávání vašich údajů stažením a instalací pluginu prohlížeče dostupného na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Další informace o tom, jak Google Analytics nakládá s uživatelskými údaji, naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.

Signály Google

Používáme signály Google. Když navštívíte naše webové stránky, Google Analytics shromažďuje u.a. Vaše poloha, historie vyhledávání a historie YouTube a demografické údaje (údaje o návštěvnících). Tyto údaje mohou být použity pro personalizovanou reklamu pomocí signálu Google. Pokud máte účet Google, data návštěvníka signálu Google budou propojena s vaším účtem Google a použita pro personalizovaná reklamní sdělení. Údaje se také používají k vytváření anonymních statistik o uživatelském chování našich uživatelů.

Demografické charakteristiky v Google Analytics

Tato webová stránka používá funkci „demografické charakteristiky“ služby Google Analytics, aby mohla návštěvníkům webových stránek zobrazovat relevantní reklamy v rámci reklamní sítě Google. To umožňuje vytvářet zprávy, které obsahují prohlášení o věku, pohlaví a zájmech návštěvníků stránek. Tyto údaje pocházejí ze zájmově orientované reklamy od společnosti Google a údajů o návštěvnících od poskytovatelů třetích stran. Tyto údaje nelze přiřadit konkrétní osobě. Tuto funkci můžete kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení reklamy ve svém účtu Google nebo obecně zakázat shromažďování vašich údajů službou Google Analytics, jak je popsáno v bodě „Námitka proti shromažďování údajů“.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávek se společností Google a plně implementujeme přísné požadavky německých úřadů pro ochranu údajů při používání Google Analytics.

Měření elektronického obchodu Google Analytics

Tento web používá funkci „měření elektronického obchodu“ služby Google Analytics. Pomocí měření elektronického obchodu může provozovatel webu analyzovat nákupní chování návštěvníků webu za účelem zlepšení jejich online marketingových kampaní. Zaznamenávají se informace, jako jsou zadané objednávky, průměrné hodnoty objednávek, náklady na dopravu a doba od zhlédnutí produktu po jeho zakoupení. Tato data může Google shrnout pod ID transakce, které je přiřazeno příslušnému uživateli nebo jeho zařízení.

Jasnost

Tento web používá Clarity. Poskytovatelem je Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko, https://docs.microsoft.com/en-us/clarity/ (dále jen „Clarity“).

Clarity je nástroj pro analýzu chování uživatelů na tomto webu. Clarity zaznamenává zejména pohyby myši a vytváří grafické znázornění toho, jakou část webu uživatelé nejčastěji scrollují (teplotní mapy). Clarity může také zaznamenávat relace, abychom mohli sledovat používání stránek ve formě videí. Dostáváme také informace o obecném chování uživatelů na našem webu.

Clarity používá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo používání otisků zařízení). Vaše osobní údaje jsou uloženy na serverech společnosti Microsoft (Microsoft Azure Cloud Service) v USA.

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm.a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; provozovatel webu má oprávněný zájem na efektivní uživatelské analýze.

Další podrobnosti o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Clarity naleznete zde: https : //docs.microsoft.com/en-us/clarity/faq.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Google Ads

Provozovatel webu používá Google Ads. Google Ads je online reklamní program společnosti Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Google Ads nám umožňuje zobrazovat reklamy ve vyhledávači Google nebo na webových stránkách třetích stran, když uživatel zadá určité hledané výrazy na Googlu (cílení na klíčová slova). Kromě toho lze cílené reklamy zobrazovat na základě uživatelských dat (např. údaje o poloze a zájmech) dostupných od společnosti Google (cílení na cílovou skupinu). Jako provozovatel webu můžeme tato data kvantitativně vyhodnocovat, například analýzou toho, které hledané výrazy vedly k zobrazení našich reklam a kolik reklam vedlo k odpovídajícím proklikům.

Použití této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR a paragrafem 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://policies.google.com/privacy/frameworks < /a> a https://privacy.google.com/businesses / controllerterms/mccs/.

Remarketing Google Ads

Tento web využívá funkce Google Ads Remarketing. Poskytovatelem je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí Google Ads Remarketing můžeme přiřadit lidi, kteří interagují s naší online nabídkou, ke konkrétním cílovým skupinám, abychom jim následně mohli zobrazovat zájmově orientované reklamy v reklamní síti Google (remarketing nebo retargeting).

Kromě toho lze reklamní cílové skupiny vytvořené pomocí Google Ads Remarketing propojit s funkcemi Google pro různá zařízení. Tímto způsobem lze zájmově orientovaná, personalizovaná reklamní sdělení, která vám byla přizpůsobena v závislosti na vašem předchozím používání a chování při surfování na jednom koncovém zařízení (např. mobilním telefonu), zobrazovat i na jiném z vašich koncových zařízení (např. tablet nebo PC). jsou zobrazeny.

Pokud máte účet Google, můžete se odhlásit z personalizované reklamy pomocí následujícího odkazu: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Použití této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR a paragrafem 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace a předpisy o ochraně údajů naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google na adrese: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

Vytvoření cílové skupiny s porovnáním zákazníků

Pro tvorbu cílové skupiny využíváme mimo jiné srovnání zákazníků z Google Ads Remarketing. Přenášíme určitá zákaznická data (např. e-mailové adresy) z našich seznamů zákazníků do společnosti Google. Pokud jsou dotčení zákazníci uživateli Google a jsou přihlášeni ke svému účtu Google, zobrazí se jim příslušná reklamní sdělení v rámci sítě Google (např. na YouTube, Gmail nebo ve vyhledávači).

Sledování konverzí Google

Tento web používá sledování konverzí Google. Poskytovatelem je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Pomocí sledování konverzí Google můžeme my a Google rozpoznat, zda uživatel provedl určité akce. Můžeme například vyhodnotit, na která tlačítka na našem webu bylo kliknuto, jak často a které produkty byly prohlíženy nebo nakupovány obzvlášť často. Tyto informace se používají ke generování statistik konverzí. Zjistíme celkový počet uživatelů, kteří klikli na naše reklamy, a jaké akce provedli. Nedostáváme žádné informace, pomocí kterých bychom mohli uživatele osobně identifikovat. Samotný Google používá k identifikaci soubory cookie nebo srovnatelné technologie rozpoznávání.

Použití této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR a paragrafem 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o sledování konverzí Google naleznete v předpisech společnosti Google o ochraně údajů: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Meta Pixel (dříve Facebook Pixel)

Tento web používá k měření konverzí pixely akcí návštěvníků Facebooku/Meta. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko. Podle Facebooku se ale shromážděná data přenášejí i do USA a dalších třetích zemí.

Tímto způsobem lze sledovat chování návštěvníků webu poté, co byli přesměrováni na web poskytovatele kliknutím na reklamu na Facebooku. To umožňuje vyhodnotit efektivitu facebookových reklam pro statistické účely a účely průzkumu trhu a optimalizovat budoucí reklamní opatření.

Shromažďovaná data jsou pro nás jako provozovatele tohoto webu anonymní, nemůžeme vyvozovat žádné závěry o identitě uživatele. Údaje však ukládá a zpracovává Facebook tak, aby bylo možné připojení k příslušnému uživatelskému profilu a Facebook údaje používal pro vlastní reklamní účely v souladu s pokyny pro používání údajů Facebooku (https://de-de.facebook.com/about/privacy/). To umožňuje Facebooku umisťovat reklamy na Facebook stránky i mimo Facebook. Toto použití údajů nemůžeme jako provozovatel webu ovlivnit.

Použití této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR a paragrafem 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Pokud jsou osobní údaje shromažďovány na našich webových stránkách a předávány Facebooku pomocí zde popsaného nástroje, jsme my a Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko společně odpovědní za toto zpracování údajů ( čl. 26 GDPR). Společná odpovědnost je omezena na shromažďování údajů a jejich předávání Facebooku. Zpracování ze strany Facebooku po přeposlání není součástí společné odpovědnosti. Naše společné povinnosti byly stanoveny ve smlouvě o společném zpracování. Text smlouvy naleznete na: https://www.facebook.com /legal /controller_addendum. Podle této smlouvy jsme odpovědní za vydávání informací o ochraně údajů při používání nástroje Facebook a za implementaci nástroje na našich webových stránkách bezpečným způsobem v souladu se zákonem o ochraně údajů. Facebook je zodpovědný za bezpečnost dat produktů Facebooku. Svá práva (např. žádosti o informace) týkající se údajů zpracovávaných Facebookem můžete uplatnit přímo na Facebooku. Pokud u nás uplatníte práva subjektu údajů, jsme povinni je předat Facebooku.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a> a https://de-de.facebook.com/ nápověda /566994660333381.

Další informace o ochraně vašeho soukromí najdete v informacích o ochraně dat Facebooku: https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Můžete také použít funkci remarketingu „Vlastní publikum“ v sekci Nastavení reklam na https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Chcete-li to provést, musíte být přihlášeni na Facebooku.

Pokud nemáte účet na Facebooku, můžete deaktivovat inzerci založenou na používání z Facebooku na webu European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Vlastní publikum na Facebooku

Používáme Facebook Custom Audiences. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Pokud navštívíte nebo používáte naše webové stránky a aplikace, využíváte naše bezplatné nebo placené nabídky, přenášíte nám data nebo interagujete s obsahem naší společnosti na Facebooku, shromažďujeme vaše osobní údaje. Pokud nám dáte souhlas s používáním Facebook Custom Audiences, předáme tato data Facebooku, který může Facebook použít k zobrazení vhodné reklamy pro vás. Kromě toho lze pomocí vašich dat definovat cílové skupiny (podobné publikum).

Facebook zpracovává tato data jako náš zpracovatel. Podrobnosti najdete v uživatelské smlouvě Facebooku: https://www.facebook . com/legal/terms/customaudience.

Použití této služby je založeno na vašem souhlasu v souladu s článkem 6 (1) (a) GDPR a paragrafem 25 (1) TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal / terms/customaudience a https://www.facebook. com /legal/terms/dataprocessing.

Značka LinkedIn Insight

Tento web používá značku Insight LinkedIn. Poskytovatelem této služby je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko.

Zpracování dat pomocí LinkedIn Insight Tag

Pomocí značky LinkedIn Insight Tag získáváme informace o návštěvnících našich webových stránek. Pokud je návštěvník webových stránek registrován na LinkedIn, můžeme u. analyzovat klíčová profesní data (např. kariérní úroveň, velikost společnosti, zemi, místo, obor a pracovní zařazení) návštěvníků našich webových stránek a lépe tak přizpůsobit naše stránky příslušným cílovým skupinám. Můžeme také použít LinkedIn Insight Tags k měření toho, zda návštěvníci našeho webu nakoupí nebo provedou jinou akci (měření konverzí). Měření konverzí lze také provádět napříč zařízeními (např. z PC na tablet). LinkedIn Insight Tag nabízí také funkci retargeting, pomocí které můžeme návštěvníkům našeho webu zobrazovat cílenou reklamu mimo web, přičemž podle LinkedIn není adresát reklamy identifikován.

Samotný LinkedIn také shromažďuje takzvané log soubory (URL, odkazující URL, IP adresa, vlastnosti zařízení a prohlížeče a čas přístupu). IP adresy jsou zkráceny nebo (pokud se používají k dosažení členů LinkedIn napříč zařízeními) hashovány (pseudonymizovány). Přímé identifikátory členů LinkedIn jsou z LinkedIn smazány po sedmi dnech. Zbývající pseudonymizovaná data budou poté smazána do 180 dnů.

Údaje shromážděné LinkedIn nemůžeme jako provozovatel webu přiřadit konkrétním osobám. LinkedIn bude ukládat osobní údaje shromážděné od návštěvníků webových stránek na svých serverech v USA a používat je pro vlastní reklamní účely. Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů LinkedIn na adrese https:// www .linkedin.com/legal/privacy-policy#choices-obligatory.

Právní základ

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm.a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; provozovatel webu má oprávněný zájem na účinných reklamních opatřeních, včetně sociálních médií.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal / l/dpa a https://www. linkedin .com/legal/l/eu-sccs.

Námitka proti použití značky LinkedIn Insight Tag

Odmítněte analýzu chování uživatelů a cílenou reklamu LinkedIn pod následujícím odkazem: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Členové LinkedIn mohou dále ovládat používání svých osobních údajů pro reklamní účely v nastavení svého účtu. Abyste zabránili LinkedIn propojovat data shromážděná na našem webu s vaším účtem LinkedIn, musíte se před návštěvou našeho webu odhlásit ze svého účtu LinkedIn.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Značka Pinterest

Na tento web jsme vložili značky Pinterest. Poskytovatelem je Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irsko.

Značka Pinterest se používá k zaznamenávání určitých akcí, které na našem webu provádíte. Data pak lze použít k zobrazení zájmově orientované reklamy na našem webu nebo na jiné stránce reklamní sítě značek Pinterest.

Pro tento účel značka Pinterest zaznamenává u.a. ID značky, vaši polohu a adresu URL referreru. Kromě toho lze zaznamenávat údaje o konkrétní akci, jako je hodnota objednávky, množství objednávky, číslo objednávky, kategorie zakoupených položek a zhlédnutí videa.

Značka Pinterest využívá technologie, které umožňují rozpoznání uživatele mezi weby za účelem analýzy chování uživatele (např. soubory cookie nebo otisky zařízení).

Pokud byl získán souhlas, výše uvedené Služba výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm.a DSGVO a § 25 TTDSG. Souhlas lze kdykoliv odvolat. Pokud nebyl získán souhlas, je tato služba využívána na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; provozovatel webu má oprávněný zájem na co nejúčinnějších marketingových opatřeních.

Pinterest je globální společnost, takže data lze přenášet i do USA. Podle Pinterestu je tento přenos dat založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://policy.pinterest.com/de / zásady ochrany osobních údajů.

Další informace o značce Pinterest naleznete zde: https://help.pinterest.com/en/business/article/track-conversions-with-pinterest-tag.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

7. zpravodaje

Údaje zpravodaje

Pokud byste chtěli dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že jste vlastník newsletteru souhlasí. Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře newsletteru probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO). Svůj souhlas s ukládáním údajů, e-mailové adresy a jejich používání pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat , například prostřednictvím odkazu „odhlásit se“ v newsletteru. Zákonnost operací zpracování údajů, které již proběhly, zůstává odvoláním nedotčena.

Údaje, které jste u nás uložili za účelem přihlášení k odběru newsletteru, budou uchovávány námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru, dokud se neodhlásíte z newsletteru, a vymazány z distribučního seznamu newsletteru poté, co se odhlásíte z newsletteru nebo poté již neslouží žádnému účelu. Vyhrazujeme si právo smazat nebo zablokovat e-mailové adresy z našeho distribučního seznamu newsletterů dle vlastního uvážení v rámci našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Údaje, které ukládáme pro jiné účely, zůstávají nedotčeny.

Po tom, co jste byli odstraněni z distribučního seznamu newsletterů, může být vaše e-mailová adresa uložena námi nebo poskytovatelem služeb newsletteru na černé listině, pokud je to nutné pro zamezení budoucího zasílání pošty. Údaje z černé listiny slouží pouze k tomuto účelu a neslučují se s jinými údaji. To slouží jak vašemu zájmu, tak i našemu zájmu o dodržování zákonných požadavků při zasílání newsletterů (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Uložení na blacklistu není časově omezeno. Proti ukládání můžete vznést námitku, pokud vaše zájmy převažují nad našimi oprávněnými zájmy.

8. Pluginy a nástroje

YouTube s vylepšenou ochranou dat

Tento web obsahuje videa z webu YouTube. Provozovatelem webu je Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

YouTube používáme v režimu rozšířené ochrany dat. Podle YouTube tento režim znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících tohoto webu předtím, než zhlédnou video. Režim rozšířené ochrany dat však nutně nevylučuje přenos dat partnerům YouTube. Tímto způsobem se YouTube připojuje k síti Google DoubleClick bez ohledu na to, zda sledujete video.

Jakmile na tomto webu spustíte video YouTube, naváže se spojení se servery YouTube. Server YouTube je informován, které z našich stránek jste navštívili. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením ze svého účtu YouTube.

Navíc může YouTube po spuštění videa ukládat do vašeho koncového zařízení různé soubory cookie nebo používat srovnatelné technologie rozpoznávání (např. otisky prstů zařízení). Tímto způsobem může YouTube přijímat informace o návštěvnících tohoto webu. Tato informace je u.a. slouží ke shromažďování statistik videa, zlepšování použitelnosti a předcházení pokusům o podvod.

Po spuštění videa YouTube mohou být spuštěny další operace zpracování dat, na které nemáme žádný vliv.

YouTube se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v prohlášení o ochraně údajů na adrese: https ://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google Fonts (místní hosting)

Tyto stránky používají takzvané Google Fonts, které poskytuje Google, pro jednotné zobrazení písem. Písma Google se instalují lokálně. Není připojení k serverům Google.

Další informace o písmech Google najdete na adrese https://developers.google . com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https ://policies.google.com/privacy?hl=de.

Písma Adobe

Tento web používá webová písma od společnosti Adobe pro jednotné zobrazení určitých písem. Poskytovatelem je Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Když navštívíte tuto webovou stránku, váš prohlížeč načte požadovaná písma přímo od společnosti Adobe, aby je mohl správně zobrazit na vašem zařízení. Váš prohlížeč naváže spojení se servery Adobe v USA. To dává společnosti Adobe vědět, že tato webová stránka byla otevřena prostřednictvím vaší IP adresy. Podle společnosti Adobe se při poskytování písem neukládají žádné soubory cookie.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na jednotném zobrazení typu písma na jeho webu. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.adobe.com / de/privacy/eudatatransfers.html.

Další informace o Adobe Fonts jsou k dispozici na adrese: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/adobe-fonts.html.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti Adobe naleznete na adrese: https:// www.adobe.com/de/privacy/policy.html

Font Awesome (místní hosting)

Tato stránka používá Font Awesome pro jednotné zobrazení písem. Font Awesome je nainstalován lokálně. Neexistuje žádné připojení k serverům Fonticons, Inc.

Další informace o Font Awesome naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Font Awesome na adrese: https://fontawesome .com/privacy.

Mapy Google

Tento web používá mapovou službu Google Maps. Poskytovatelem je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Abyste mohli používat funkce Google Maps, je nutné uložit vaši IP adresu. Tyto informace se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Poskytovatel těchto stránek nemá na tento přenos dat žádný vliv. Pokud jsou aktivovány Google Maps, může Google používat Google Fonts za účelem jednotného zobrazení písem. Když vyvoláte Mapy Google, váš prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval text a písma.

Google Maps se používá v zájmu atraktivní prezentace našich online nabídek a pro snazší nalezení míst, která jsme na webu uvedli. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Pokud byl požádán o odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. souhlas zahrnuje ukládání cookies nebo přístup k informacím v koncovém zařízení uživatele (např. otisky prstů zařízení) ve smyslu TTDSG. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://privacy.google.com/businesses/ gdprcontrollerterms / a https://privacy.google.com / companies/gdprcontrollerterms/sccs/.

Další informace o zacházení s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme „Google reCAPTCHA“ (dále jen „reCAPTCHA“). Poskytovatelem je Google Ireland Limited (“Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.

Účelem reCAPTCHA je zkontrolovat, zda údaje na tuto webovou stránku (např. do kontaktního formuláře) zadává člověk nebo automatizovaný program. Za tímto účelem reCAPTCHA analyzuje chování návštěvníka webu na základě různých charakteristik. Tato analýza se spustí automaticky, jakmile návštěvník webu vstoupí na web. Pro analýzu vyhodnocuje reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, jak dlouho návštěvník webu na webu stráví nebo pohyby myši provedené uživatelem). Údaje shromážděné během analýzy budou předány společnosti Google.

Analýzy reCAPTCHA běží zcela na pozadí. Návštěvníci webu nejsou informováni o tom, že probíhá analýza.

Údaje jsou uchovávány a analyzovány na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ochraně svých webových nabídek před zneužitím automatizovaného špehování a před SPAMem. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Další informace o službě Google reCAPTCHA naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google a ve smluvních podmínkách společnosti Google na následujících odkazech: https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Wordfence

Na tento web jsme integrovali Wordfence. Poskytovatelem je Defiant Inc., Defiant, Inc., 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA (dále jen „Wordfence“).

Wordfence se používá k ochraně našich webových stránek před nežádoucím přístupem nebo škodlivými kybernetickými útoky. Za tímto účelem naše webové stránky navazují trvalé připojení k serverům Wordfence, aby Wordfence mohl porovnávat a v případě potřeby blokovat své databáze s přístupy na naše webové stránky.

Wordfence se používá na základě článku 6(1)(f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejúčinnější ochraně svých webových stránek před kybernetickými útoky. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www. wordfence .com/help/general-data-protection-regulation/.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

Správa WP

Tuto webovou stránku spravujeme pomocí nástroje ManageWP. Poskytovatelem je GoDaddy.com WP Europe, Trg republike 5, 11000 Bělehrad, Srbsko (dále jen ManageWP).

S ManageWP můžeme u.a. sledovat bezpečnost a výkon našich webových stránek a provádět automatické zálohování. ManageWP tak má přístup k veškerému obsahu webových stránek včetně našich databází. ManageWP je hostován na serverech poskytovatele.

ManageWP se používá na základě článku 6(1)(f) GDPR. Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na co nejefektivnějším a nejbezpečnějším provozu jeho webových stránek. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. Souhlas lze kdykoli odvolat.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

9. eCommerce a poskytovatelé plateb

Zpracování zákaznických a smluvních údajů

Shromažďujeme, zpracováváme a používáme osobní údaje o zákaznících a smlouvách k navázání, strukturování a změně našich smluvních vztahů. Osobní údaje o používání této webové stránky (údaje o používání) shromažďujeme, zpracováváme a používáme pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby uživatel mohl službu používat nebo účtoval uživateli. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Shromážděné údaje o zákaznících budou vymazány po dokončení objednávky nebo ukončení obchodního vztahu a uplynutí všech stávajících zákonných lhůt uchovávání. Zákonná období uchování zůstávají nedotčena.

Přenos dat při uzavření smlouvy pro internetové obchody, prodejce a expedici zboží

Pokud si u nás objednáte zboží, předáme vaše osobní údaje přepravní společnosti odpovědné za doručení a poskytovateli platebních služeb odpovědnému za zpracování platby. Zpřístupněny budou pouze údaje, které příslušný poskytovatel služeb potřebuje ke splnění svého úkolu. Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo podniknutí kroků před uzavřením smlouvy. Pokud jste udělili souhlas v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, předáme vaši e-mailovou adresu přepravní společnosti odpovědné za doručení, aby vás mohla informovat o stavu odeslání vaší objednávky prostřednictvím e-mail; Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Přenos dat při uzavírání smlouvy o službách a digitálním obsahu

Osobní údaje předáváme třetím stranám pouze tehdy, je-li to nezbytné v souvislosti se zpracováním smlouvy, například bance pověřené zpracováním plateb.

Údaje nebudou dále přenášeny nebo pouze v případě, že jste s přenosem výslovně souhlasili. Vaše údaje nebudou bez vašeho výslovného souhlasu předány třetím stranám, například pro reklamní účely.

Základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR, který umožňuje zpracování údajů za účelem plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření.

Platební služby

Na naše webové stránky integrujeme platební služby třetích stran. Pokud u nás nakoupíte, vaše platební údaje (např. jméno, částka platby, údaje o účtu, číslo kreditní karty) zpracuje poskytovatel platebních služeb za účelem zpracování platby. Pro tyto transakce platí příslušná smlouva a ustanovení o ochraně dat příslušného poskytovatele. Poskytovatelé platebních služeb jsou využíváni na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (zpracování smluv) a v zájmu co možná nejhladšího, nejpohodlnějšího a nejbezpečnějšího platebního procesu (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR). Pokud je pro určité akce vyžadován váš souhlas, je právním základem pro zpracování údajů článek 6 (1) (a) GDPR; Souhlas lze do budoucna kdykoli odvolat.

Na tomto webu používáme následující platební služby / poskytovatele platebních služeb:

Paypal

Poskytovatelem této platební služby je PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (dále jen „PayPal“).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www . paypal.com/de/webapps/mpp/ua/pocpsa-full.

Podrobnosti naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti PayPal: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Apple Pay

Poskytovatelem platební služby je Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Apple naleznete na adrese: https://www. apple.com/legal/privacy/de-ww/.

Google Pay

Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy</ a>

Pruhy

Poskytovatelem pro zákazníky v rámci EU je Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irsko (dále jen „Stripe“).

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://stripe.com/de/privacy a https://stripe.com/de/guides/ obecné -data-protection-regulation.

Podrobnosti o tom si můžete přečíst v prohlášení o ochraně dat společnosti Stripe pod následujícím odkazem: https: // stripe.com/de/privacy.

Paydirect

Poskytovatelem této platební služby je Paydirekt GmbH, Hamburger Allee 26-28, 60486 Frankfurt am Main, Německo (dále jen „Paydirekt“). Pokud provádíte platbu pomocí Paydirekt, Paydirekt shromažďuje různé transakční údaje a předává je bance, u které jste u Paydirekt registrováni. Kromě údajů potřebných k platbě může Paydirekt v rámci zpracování transakcí shromažďovat další údaje, jako např. Dodací adresa nebo jednotlivé položky v nákupním košíku. Paydirekt poté autentizuje transakci pomocí autentizační procedury uložené v bance pro tento účel. Částka platby bude následně převedena z vašeho účtu na náš účet. Ani my, ani třetí strany nemáme přístup k údajům o vašem účtu. Podrobnosti o platbě pomocí Paydirekt naleznete ve všeobecných obchodních podmínkách a ustanoveních o ochraně údajů Paydirekt pod: https ://www.paydirekt.de/agb/index.html.

okamžitý převod

Poskytovatelem této platební služby je Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov (dále jen „Sofort GmbH“). Pomocí postupu „Sofortüberweisung“ obdržíme od společnosti Sofort GmbH potvrzení o platbě v reálném čase a můžeme okamžitě začít plnit své závazky. Pokud jste se rozhodli použít platební metodu „Sofortüberweisung“, zašlete PIN a platný TAN společnosti Sofort GmbH, pomocí které se mohou přihlásit k vašemu účtu online bankovnictví. Sofort GmbH po přihlášení automaticky zkontroluje zůstatek na vašem účtu a provede převod k nám pomocí vámi zaslaného TAN. Následně nám obratem zašle potvrzení transakce. Po přihlášení jsou automaticky kontrolovány vaše tržby, úvěrový limit kontokorentu a existence dalších účtů a jejich zůstatků. Kromě PIN a TAN jsou společnosti Sofort GmbH předány platební údaje, které zadáte, a osobní údaje. Vaše osobní údaje zahrnují jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo (čísla), e-mailovou adresu, IP adresu a jakékoli další údaje potřebné pro zpracování platby. Předání těchto údajů je nezbytné pro zjištění vaší identity bez pochybností a pro zabránění pokusům o podvod. Podrobnosti o platbě okamžitým převodem naleznete na následujících odkazech: https://www .sofort.de /datenschutz.html a https://www.klarna .com/sofort /.

Amazon Pay

Poskytovatelem této platební služby je Amazon Payments Europe SCA, 38 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg.

Podrobnosti o tom, jak je s vašimi daty nakládáno, naleznete v prohlášení o ochraně dat Amazon Pay pod následujícím odkazem: https://pay.amazon.de/help/201212490?ld=APDELPADirect.

giropay

Poskytovatelem této platební služby je paydirekt GmbH, Stephanstraße 14 – 16, 60313 Frankfurt am Main (dále jen „giropay“).

Podrobnosti naleznete v prohlášení o ochraně údajů společnosti giropay: https:// www. paydirekt.de/agb/index.html.

American Express

Poskytovatelem této platební služby je American Express Europe SA, Theodor-Heuss-Allee 112, 60486 Frankfurt am Main, Německo (dále jen „American Express“).

American Express může převádět data do své mateřské společnosti ve Spojených státech. Přenos dat do USA je založen na Závazných podnikových pravidlech. Podrobnosti naleznete zde: https://www.americanexpress.com/en-pl/company/legal/privacy-centre/european-implementing-principles/.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti American Express: https://www.americanexpress.com/de/legal/online-datenschutzerklarung.html.

Mastercard

Poskytovatelem této platební služby je Mastercard Europe SA, Chaussée de Tervuren 198A, B-1410 Waterloo, Belgie (dále jen „Mastercard“).

Mastercard může přenášet data do své mateřské společnosti ve Spojených státech. Přenos dat do USA je založen na závazných podnikových pravidlech společnosti Mastercard. Podrobnosti naleznete zde: https://www.mastercard.de / de-de/datenschutz.html a https://www.mastercard.us/content/dam/mccom/global/documents/mastercard-bcrs.pdf.

VISA

Poskytovatelem této platební služby je Visa Europe Services Inc., London Branch, 1 Sheldon Square, London W2 6TT, United Kingdom (dále jen „VISA“).

Velká Británie je z hlediska ochrany údajů považována za bezpečnou třetí zemi. To znamená, že Velká Británie má úroveň ochrany údajů, která odpovídá úrovni ochrany údajů v Evropské unii.

VISA může přenášet data do své mateřské společnosti ve Spojených státech. Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Evropské komise. Podrobnosti naleznete zde: https://www.visa.de/Podmínky použití/visa-globale-datenschutzmitteilung/mitteilung-zu-srechtigkeitsfragen-fur-den-ewr.html.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti VISA: https ://www.visa.de/bedingungen/visa-privacy-center.html.

10. Audio a video konference

Zpracování dat

Pro komunikaci s našimi zákazníky používáme mimo jiné nástroje pro online konference. Konkrétní nástroje, které používáme, jsou uvedeny níže. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím videokonference nebo audiokonference přes internet, budou vaše osobní údaje shromažďovány a zpracovávány námi a poskytovatelem příslušného konferenčního nástroje.

Konferenční nástroje shromažďují všechna data, která poskytujete/používáte k používání nástrojů (e-mailová adresa a/nebo vaše telefonní číslo). Dále konferenční nástroje zpracovávají dobu trvání konference, začátek a konec (čas) účasti na konferenci, počet účastníků a další „kontextové informace“ v souvislosti s procesem komunikace (metadata).

Poskytovatel nástroje dále zpracovává všechny technické údaje potřebné pro zpracování online komunikace. Patří sem zejména IP adresy, MAC adresy, ID zařízení, typ zařízení, typ a verze operačního systému, verze klienta, typ kamery, mikrofon nebo reproduktor a typ připojení.

Pokud se obsah vyměňuje, nahrává nebo jiným způsobem zpřístupňuje v rámci nástroje, ukládá se také na servery poskytovatele nástroje. Takový obsah zahrnuje mimo jiné cloudové nahrávky, chat/okamžité zprávy, hlasové zprávy, nahrané fotografie a videa, soubory, tabule a další informace sdílené při používání služby.

Upozorňujeme, že nemáme plný vliv na operace zpracování dat v používaných nástrojích. Naše možnosti jsou z velké části založeny na firemní politice příslušného poskytovatele. Další informace o zpracování dat konferenčními nástroji naleznete v prohlášeních o ochraně dat používaných nástrojů, která uvádíme pod tímto textem.

Účel a právní základy

Konferenční nástroje slouží ke komunikaci s potenciálními nebo stávajícími smluvními partnery nebo k nabízení určitých služeb našim zákazníkům (čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO). Dále použití nástrojů slouží k obecnému zjednodušení a urychlení komunikace s námi nebo naší společností (oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO). Pokud byl požádán o souhlas, budou příslušné nástroje použity na základě tohoto souhlasu; souhlas lze kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím nástrojů pro video a konference budou z našich systémů vymazány, jakmile nás požádáte o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat. Uložené soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Povinné zákonné doby uchovávání zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na to, jak dlouho budou vaše údaje uchovávány provozovateli konferenčních nástrojů pro jejich vlastní účely. Podrobnosti vám sdělí přímo provozovatelé konferenčních nástrojů.

Použité konferenční nástroje

Používáme následující konferenční nástroje:

Microsoft Teams

Používáme Microsoft Teams. Poskytovatelem je Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irsko. Podrobnosti o zpracování dat naleznete v prohlášení o ochraně dat Microsoft Teams: https: //privacy. microsoft.com/de-de/privacystatement.

Zpracování objednávky

Uzavřeli jsme smlouvu o zpracování objednávky (AVV) na využívání výše uvedené služby. Jedná se o smlouvu vyžadovanou zákonem o ochraně osobních údajů, která zajišťuje, že osobní údaje návštěvníků našich webových stránek jsou zpracovávány pouze podle našich pokynů a v souladu s GDPR.

11. Vlastní služby

Zpracování údajů žadatele

Nabízíme vám možnost přihlásit se k nám (např. e-mailem, poštou nebo prostřednictvím online formuláře žádosti). V následujícím textu vás budeme informovat o rozsahu, účelu a použití vašich osobních údajů shromážděných v rámci procesu žádosti. Ujišťujeme vás, že vaše údaje budou shromažďovány, zpracovávány a používány v souladu s platnými zákony na ochranu údajů a všemi dalšími zákonnými ustanoveními a že s vašimi údaji bude nakládáno jako s přísně důvěrnými.

Rozsah a účel shromažďování údajů

Pokud nám zašlete žádost, budeme zpracovávat vaše související osobní údaje (např. je požadováno. Právním základem je § 26 BDSG podle německého práva (zahájení pracovního poměru), čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR (obecné zahájení smlouvy) a – pokud jste udělili souhlas – článek 6 odst. 1 písm. . Souhlas lze kdykoliv odvolat. Vaše osobní údaje budou v rámci naší společnosti předány pouze osobám zapojeným do zpracování vaší žádosti.

Pokud bude žádost úspěšná, údaje, které odešlete, budou uloženy v našich systémech zpracování údajů na základě § 26 BDSG a článku 6 odst. 1 písm. b GDPR za účelem realizace pracovněprávního vztahu.</p >

Doba uchování údajů

Pokud vám nebudeme moci nabídnout pracovní místo, odmítnete pracovní nabídku nebo stáhnete svou žádost, vyhrazujeme si právo zpracovávat údaje, které jste nám předali, na základě našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), které budou u nás uchovávány po dobu až 6 měsíců od ukončení procesu podání žádosti (zamítnutí nebo stažení žádosti). Data budou poté vymazána a fyzické aplikační dokumenty budou zničeny. Úložiště slouží zejména jako důkaz v případě soudního sporu. Je-li zřejmé, že data budou vyžadována po uplynutí 6měsíční lhůty (např. kvůli hrozícímu nebo probíhajícímu právnímu sporu), budou smazána pouze v případě, že již nebude platit účel dalšího uchovávání.

K delšímu uchovávání může dojít také v případě, že jste udělili svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. GDPR) nebo pokud smazání brání zákonné povinnosti uchovávání.

Zařazení do skupiny žadatelů

Pokud vám neuděláme pracovní nabídku, může být možnost zařadit vás do naší skupiny uchazečů. Pokud budete přijati, všechny dokumenty a informace z přihlášky budou převedeny do skupiny žadatelů, abychom vás mohli kontaktovat v případě vhodných volných míst.

Zařazení do skupiny žadatelů probíhá výhradně na základě vašeho výslovného souhlasu (článek 6 (1) (a) GDPR). Poskytnutí vašeho souhlasu je dobrovolné a nemá žádnou souvislost s probíhajícím procesem žádosti. Dotčená osoba může svůj souhlas kdykoli odvolat. V tomto případě budou údaje neodvolatelně vymazány z fondu žadatelů, pokud neexistují žádné právní důvody pro jejich uchovávání.

Údaje ze skupiny žadatelů budou neodvolatelně vymazány nejpozději dva roky po udělení souhlasu.

Naše vystoupení na sociálních sítích

Toto prohlášení o ochraně údajů se vztahuje na následující vystoupení na sociálních sítích

Zpracování dat sociálními sítěmi

Na sociálních sítích udržujeme veřejně přístupné profily. Jednotlivé sociální sítě, které využíváme, naleznete níže.

Sociální sítě jako Facebook, Twitter atd. dokážou obvykle komplexně analyzovat vaše uživatelské chování, pokud navštívíte jejich web nebo web s integrovaným obsahem sociálních médií (např. tlačítka Líbí se mi nebo reklamní bannery). Návštěva naší přítomnosti na sociálních sítích spouští řadu operací zpracování souvisejících s ochranou údajů. Podrobně:

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu na sociálních sítích a navštívíte naši přítomnost na sociálních sítích, může provozovatel portálu sociálních médií přiřadit tuto návštěvu k vašemu uživatelskému účtu. Za určitých okolností však mohou být vaše osobní údaje zaznamenány i v případě, že nejste přihlášeni nebo nemáte účet u příslušného portálu sociálních médií. V tomto případě jsou tyto údaje shromažďovány například prostřednictvím souborů cookie, které jsou uloženy na vašem koncovém zařízení, nebo zaznamenáním vaší IP adresy.

Pomocí takto shromážděných údajů mohou provozovatelé portálů sociálních médií vytvářet uživatelské profily, ve kterých jsou uloženy vaše preference a zájmy. Tímto způsobem se vám může zájmově orientovaná reklama zobrazovat uvnitř i mimo příslušnou přítomnost na sociálních sítích. Pokud máte účet u příslušné sociální sítě, může se zájmově orientovaná reklama zobrazovat na všech zařízeních, na kterých jste přihlášeni nebo na kterých jste byli přihlášeni.

Upozorňujeme také, že nemůžeme sledovat všechny operace zpracování na portálech sociálních médií. V závislosti na poskytovateli mohou proto provozovatelé portálů sociálních médií provádět další operace zpracování. Podrobnosti naleznete v podmínkách používání a nařízeních o ochraně údajů příslušných portálů sociálních médií.

Právní základ

Naše vystoupení na sociálních sítích by měla zajistit co nejširší přítomnost na internetu. Jedná se o oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Analytické procesy iniciované sociálními sítěmi mohou být založeny na různých právních základech, které musí provozovatelé sociálních sítí specifikovat (např. souhlas ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. DSGVO).

Odpovědná osoba a uplatňování práv

Pokud navštívíte některou z našich sociálních sítí (např. Facebook), jsme společně s provozovatelem platformy sociálních médií odpovědní za operace zpracování údajů spuštěné během této návštěvy. V zásadě můžete svá práva (informace, opravu, výmaz, omezení zpracování, přenositelnost údajů a stížnosti) uplatnit jak proti nás stejně provozovatel příslušného portálu sociálních médií (např. vs. Facebook).

Upozorňujeme, že navzdory společné odpovědnosti s provozovateli portálů sociálních médií nemáme plný vliv na operace zpracování údajů na portálech sociálních médií. Naše možnosti jsou z velké části založeny na firemní politice příslušného poskytovatele.

Doba uložení

Údaje shromážděné přímo námi prostřednictvím přítomnosti na sociálních sítích budou z našich systémů vymazány, jakmile nás požádáte o jejich vymazání, odvoláte svůj souhlas s ukládáním nebo přestane platit účel ukládání dat. Uložené soubory cookie zůstávají na vašem koncovém zařízení, dokud je nesmažete. Povinná zákonná ustanovení – zejména doby uchovávání – zůstávají nedotčeny.

Nemáme žádný vliv na dobu uchovávání vašich údajů, které ukládají provozovatelé sociálních sítí pro své vlastní účely. Pro podrobnosti se prosím obraťte přímo na provozovatele sociálních sítí (např. v jejich prohlášení o ochraně osobních údajů, viz níže).

Vaše práva

Máte právo kdykoli zdarma obdržet informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo vznést námitku, přenositelnost údajů a podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Můžete také požádat o opravu, blokování, výmaz a za určitých okolností i omezení zpracování vašich osobních údajů.

Podrobnosti o sociálních sítích

Facebook

Máme profil na Facebooku. Poskytovatelem této služby je Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen Meta). Podle společnosti Meta budou shromážděná data přenesena také do USA a dalších třetích zemí.

Se společností Meta jsme uzavřeli smlouvu o společném zpracování (Dodatek pro správce). Tato smlouva definuje, za jaké operace zpracování dat jsme my nebo Meta odpovědní, když navštívíte naši stránku na Facebooku. Tuto smlouvu si můžete prohlédnout na následujícím odkazu: https://www.facebook . com/legal/terms/page_controller_addendum.

Nastavení reklam můžete upravit nezávisle ve svém uživatelském účtu. Chcete-li to provést, klikněte na následující odkaz a přihlaste se: https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum < /a> a https://de-de.facebook.com/ nápověda /566994660333381.

Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku: https://www.facebook .com/about/privacy/.

XING

Máme profil na XING. Poskytovatelem je New Work SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v prohlášení o ochraně dat XING: https :// privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

LinkedIn

Máme profil na LinkedIn. Poskytovatelem je LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko. LinkedIn používá reklamní soubory cookie.

Pokud byste chtěli zakázat reklamní soubory cookie LinkedIn, použijte prosím následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Přenos dat do USA je založen na standardních smluvních doložkách Komise EU. Podrobnosti naleznete zde: https://www.linkedin.com/legal / l/dpa a https://www. linkedin .com/legal/l/eu-sccs.

Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, naleznete v prohlášení o ochraně údajů LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

YouTube

Máme profil na YouTube. Poskytovatelem je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko. Podrobnosti o tom, jak nakládají s vašimi osobními údaji, najdete v prohlášení o ochraně údajů YouTube: https: //policies.google.com/privacy?hl=de.